INDHOLD

Standardside

 

 BILAG:

Forslag indsat 2.juni 2022

 

Vedtægter for LG Vejfond – 2022    Page 1 of 1

 (Forslag til ændring af vedtægter, bilag 2b)

 LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

 vedtægter for

 LYSHØJ VEJFOND

1.  

Vejfonden er oprettet og vedtaget på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening den 1. juni 1997.

2.  

Vejfondens formål er at sikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse af vejarealerne indenfor Lyshøj Grundejerforenings medlems- og administrationsområde,som beskrevet i foreningens vedtægter § 3.

3.  

Bidrag til Vejfonden fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening og opkræves sammen med kontingentet til foreningen. I forbindelse med særligt store udgifter kan der opkræves ekstraordinært bidrag efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

Opgaver som skønnes at koste mere end kr. 62.000 (kr. 1.000 pr. parcel) skal forlods godkendes på en generalforsamling.

4.  

Såfremt der ikke udarbejdes særligt regnskab for vejfonden, skal vejfondens tal fremgå som særskilte poster på regnskabet for Lyshøj Grundejerforening.

5.  

Forslag vedrørende vejfonden, som ønskes behandlet på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

6.  

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske hvis 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede grundejere stemmer for ændringerne.

 

● Vedtaget på generalforsamlingen den 01. juni 1997 

● Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2014

Revideret på generalforsamlingen den 12. juni 2022 

(Forslag til ny tekst er markeret med understregning)

 

Motivering:

 For at inddrage grundejernes i større beslutning og minimere bestyrelsens beslutnings kompetence. Samtidigt bliver det samme dispositionsret for både drænfonden som vejfonden. Samtidig er stierne ikke med i dette forslag.

 

 

Forslag

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING forslag til vedtægtsændring § 8 (bilag 2a)

Forslag til formuleringer om bestyrelsens opgaver.

Følgende indsættes under vedtægterne § 8 (kræver beslutning på generalforsamling)

Overholdelse af foreningens ordensreglement og deklarationer varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan på grundlag af en fælles beslutning rette henvendelse til foreningens medlemmer vedrørende overholdelse af ordensreglement og deklarationer. Beslutning herom kan ske efter anmodning fra et eller flere af foreningens medlemmer eller efter beslutning i bestyrelsen. 

Bestyrelsen varetager som udgangspunkt ikke overholdelse af anden lovgivning relateret til foreningens parceller, herunder overholdelse af bygningsreglementer, kommunale regler, planlovgivning eller miljølovgivning.

 

Motivering: Der har været drøftelser i bestyrelsen omkring hvad der er bestyrelsen skal arbejde med, derfor vil bestyrelsen foreslå at der i vedtægterne § 8 præciseres hvad der er som udgangspunkt er bestyrelsens opgaver.

Nuværende § 8

§ 8. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som straks efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved bestyrelsesmøder skal der føres referat, som mindst skal udvise, hvem der var til stede og hvilke beslutninger, der blev taget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Eventuelt honorar til formand og andre bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan give specialfuldmagter, f.eks. til at tegne bankkonti.

 

Forslag til generalforsamlingen d. 22.-8.-2021

Bilag-6

På sidste års generalforsamling enedes man om at forhøje kontingentet med 550 kr. for at spare op til en større istandsættelse af vejene.

Men i referatet fra generalforsamlingen står der, at kontingentet fastsættes med 200 kr. til foreningen samt 750 kr. til henholdsvis veje og dræn

Det vil sige, at forhøjelsen nu deles ligeligt, og efter min opfattelse var det ikke hensigten med forhøjelsen. 

I dag er fordelingen

200 kr. til foreningen

750 kr. til dræn

750 kr. til veje

Jeg foreslår derfor, at kontingentet fastsættes til: 

200 kr. til foreningen

475 kr. til dræn

1025 kr. til veje (nemlig de tidligere 475 kr. samt forhøjelsen på 550 kr. = 1025 kr.) 

Venlig hilsen

Alice Kruse