INDHOLD

Ordensreglement

Ordensreglement

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

ORDENSREGLER

 

VIS HENSYN - DU ER IKKE ALENE

Ordensreglerne er udarbejdet for,
at alle medlemmer kan have glæde og fornøjelse ved ophold på deres ejendom

 1. På de enkelte ejendomme er tinglyste servitutter gældende.
 2. Det er den enkelte grundejers ansvar at sørge for at besøgende, lejere eller andre, der opholder sig på ejendommen, overholder dette ordensreglement.
 3. Der skal på hver ejendom indrettes 2 parkeringspladser, og parkering skal så vidt muligt finde sted her.
 4. Brug af støjende haveredskaber herunder plæneklipper med brændstofmotor samt motoriserede byggeredskaber (gravemaskiner, blandemaskiner og lign.) må kun finde sted på hverdage fra kl. 08.00 til kl. 19.00 samt på søn-og helligdage fra kl. 10.00 til kl.13.00.
 5. For så vidt angår afbrænding af haveaffald, snerydning og glatførebekæmpelse henvises til Gribskov Kommunes bestemmelser.
  Orientering om disse henvises til Kommunens hjemmeside.
 6. Brug af radio og andre støjkilder udendørs må kun finde sted på en sådan måde, at ingen naboer generes.
 7. Det påhviler hver enkelt grundejer at holde sin grund i orden, herunder at drage omsorg for, at græsset bliver slået mindst 2 gange årligt, en gang i perioden 1/5 – 15/5 og en anden gang i perioden 15/8 – 15/9. Såfremt dette ikke overholdes kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende grundejers regning.
 8. Renholdelse af græsrabatter og vejareal m.m. (herunder græsslåning af rabatten) indtil vejmidte påhviler grundejeren.
  Rabatterne skal slås minimum 2 gange årligt, inden for de i punkt 7 nævnte frister. Såfremt dette ikke overholdes kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende grundejers regning. Det henstilles dog, at rabatterne slås oftere.
  Det påhviler endvidere hver enkelt grundejer at sørge for, at græsrabatten ikke gror ud over asfalten. Såfremt dette ikke overholdes, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende grundejers regning.
 9. På ejendommen må der ikke i længere perioder henstilles effekter, der virker skæmmende på områdets karakter af sommerhusbebyggelse.
  Regelmæssig parkering af lastbiler må ikke finde sted i området.
 10. Såfremt et medlem holder husdyr, må pågældende træffe foranstaltninger til at hindre dyret i at trænge ind på andre medlemmers ejendom.
  Hunde, der opholder sig på vejene, skal føres i snor.
 11. Ved opgravning og udførelse af ledningsarbejder i vej og rabat, påhviler det ejeren, at der foretages retablering uden udgift for foreningen. Er arbejdet ikke kvalificeret udført indenfor rimelig tid, kan bestyrelsen efter henstilling lade det rette for ejerens regning.
 12. Affald må ikke henkastes eller opbevares på grundene under sådanne forhold, at der kan opstå gener for naboerne.
 13. Ethvert medlem har pligt til at oplyse bestyrelsen om ejerskifte.

● Ændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 29.06.2014