INDHOLD

Generalforsamling

 


Indsat tirsdag d.31.maj 2022

 

Indkaldelse til

 

Generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening

 

søndag d. 12. juni 2022 kl.10:00

Sted: Det gamle Posthus på Stationsvej i Gilleleje med lidt morgenmad samt kaffe og te.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2021: 

• Foreningen, Vejfonden og Drænfonden (bilag-1a)

4. Indkomne forslag

Vedtægtsændringer: 

• Ændringer til vedtægternes § 8 Bestyrelsesarbejdet. (bilag-2a)

• Ændringer til vejfonden (bilag-2b)

5. Fremlæggelse af driftsbudget for 2023 samt fastsættelse af kontingent (bilag-1b)

6. Valg af formand: Bestyrelsen indstiller Ronny Iversen, Lyshøjvej 12 3250 Gilleleje

7. Valg af bestyrelse. På valg er:

• John Thomsen

• Niels Leer

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

• Vakant

• Vakant 

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. På valg er:

• Jan Peter Rasmussen

• Leif Prüter 

• Revisorsuppleant Susanne Lind

 

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Lyshøj Grundejerforening

 

SE BILAG UNDER "BILAG2022" på hjemmesiden,-  regnskab under "Regnskab for 2021" "Vejfondregnskab" - "Drænfond regnskab" og endelig budgettet under "Driftbudget 2023" 

 

 Forslag

Vedtægter for LG Vejfond – 2022    Page 1 of 1

 (Forslag til ændring af vedtægter, bilag 2b)

 LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

 vedtægter for

 LYSHØJ VEJFOND

1.  

Vejfonden er oprettet og vedtaget på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening den 1. juni 1997.

2.  

Vejfondens formål er at sikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse af vejarealerne indenfor Lyshøj Grundejerforenings medlems- og administrationsområde,som beskrevet i foreningens vedtægter § 3.

3.  

Bidrag til Vejfonden fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening og opkræves sammen med kontingentet til foreningen. I forbindelse med særligt store udgifter kan der opkræves ekstraordinært bidrag efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

Opgaver som skønnes at koste mere end kr. 62.000 (kr. 1.000 pr. parcel) skal forlods godkendes på en generalforsamling.

4.  

Såfremt der ikke udarbejdes særligt regnskab for vejfonden, skal vejfondens tal fremgå som særskilte poster på regnskabet for Lyshøj Grundejerforening.

5.  

Forslag vedrørende vejfonden, som ønskes behandlet på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

6.  

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske hvis 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede grundejere stemmer for ændringerne.

1. Valg af dirigent

 

● Vedtaget på generalforsamlingen den 01. juni 1997 

● Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2014

Revideret på generalforsamlingen den 12. juni 2022 

(Forslag til ny tekst er markeret med understregning)

 

Motivering:

 For at inddrage grundejernes i større beslutning og minimere bestyrelsens beslutnings kompetence. Samtidigt bliver det samme dispositionsret for både drænfonden som vejfonden. Samtidig er stierne ikke med i dette forslag.

 

 

Forslag

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING forslag til vedtægtsændring § 8 (bilag 2a)

Forslag til formuleringer om bestyrelsens opgaver.

Følgende indsættes under vedtægterne § 8 (kræver beslutning på generalforsamling)

Overholdelse af foreningens ordensreglement og deklarationer varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan på grundlag af en fælles beslutning rette henvendelse til foreningens medlemmer vedrørende overholdelse af ordensreglement og deklarationer. Beslutning herom kan ske efter anmodning fra et eller flere af foreningens medlemmer eller efter beslutning i bestyrelsen. 

Bestyrelsen varetager som udgangspunkt ikke overholdelse af anden lovgivning relateret til foreningens parceller, herunder overholdelse af bygningsreglementer, kommunale regler, planlovgivning eller miljølovgivning.

 

Motivering: Der har været drøftelser i bestyrelsen omkring hvad der er bestyrelsen skal arbejde med, derfor vil bestyrelsen foreslå at der i vedtægterne § 8 præciseres hvad der er som udgangspunkt er bestyrelsens opgaver.

Nuværende § 8

§ 8. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som straks efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved bestyrelsesmøder skal der føres referat, som mindst skal udvise, hvem der var til stede og hvilke beslutninger, der blev taget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Eventuelt honorar til formand og andre bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan give specialfuldmagter, f.eks. til at tegne bankkonti.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening

søndag d. 22. August 2021 kl 10

Sted: Det gamle Posthus på Stationsvej i Gilleleje med lidt morgenmad samt kaffe og te.

 

Dagsorden: 

 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2020: 

            Foreningen, Vejfonden og Drænfonden (bilag-1a)

 

4. Fremlæggelse af driftsbudget for 2022 samt fastsættelse af kontingent (bilag-1b)

5. Vedtægtsændringer: 

a. Vejfonden (bilag-2a) 

b. Drænfonden (bilag-2b) 

6. Indkomne forslag

• Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af, hvilken standmedlemmerne ønsker vejene skal være i? (bilag-3) Her stemmes der A, B eller C. 

• Forslag fra Søren Rykær og Lars Bredahl: Vedr. vejforbedring (bilag-4) 

• Forslag fra Alice Kruse: Vedr. fordelingen af kontingent mellem vejfond og drænfond. (bilag-5). Her stemmes JA hvis man mener forhøjelsen skal gå til vejene. 

 

7. Valg af formand: Birger Kruse ønsker ikke genvalg

8. Valg af bestyrelse

Henning Klostergaard ønsker ikke genvalg

Niels Leer er på valg 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Lyshøj Grundejerforening

 

SE BILAG UNDER "BILAG2021" på hjemmesiden og forskellige regnskab under tilhørende "regnskab"

 

Generalforsamlingen : Nyt til Vej punktet.

 

  1. Fra såvel bestyrelsen som fra 2 medlemmer er der forslag om, at der træffes en principafgørelse om, hvilke vedligeholdelsesniveau vore veje skal have.

 

Derfor er det praktisk, om generalforsamlingen beslutter at slå de 2 afstemninger sammen til 1, hvor man først stemmer om det principielle niveau, og derefter giver bestyrelsen besked på, hvad der skal laves af vejarbejder i den kommende tid, evt. hvad der skal indhentes tilbud på.

De 2 forslag er skrevet sammen på 1 side, som er vedhæftet denne mail.

 

2) Da der på generalforsamlingen skal tages beslutninger om ting af længerevarende betydning, synes vi, at de medlemmer, som ikke kan være til stede, skal have mulighed for indflydelse. Derfor er der også vedhæftet en fuldmagt. Denne kan – efter at den er udfyldt – gives til et andet medlem eller indsendes til bestyrelsen på adressen: mail@lyshøjgrundejer.dk

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------Arkiv-----------------------------------------------------------

 


GENERALFORSAMLING 2020

Indsat på hjemmesiden d.26.aug. 2020 kl 20:30

 

Der indkaldes til generalforsamling

Søndag d. 6.9. 2020 kl. 10.00 i Møllestuen Gilleleje Hallen

Bøgebakken 19C

Der vil også blive et fordrag om Nabohjælp.

 

 Der serviceres kaffe og brød under indlægget vedr. Nabohjælp Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne § 5 som følger:

O. Oplæg vedr. Nabohjælp.

1. Valg af dirigent .

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag (Se bilag)

A. Sammenlægning af dræn- og vejfond

B. Håndtering af vejene på kort og langt sigt.

C. Fastsættelse af honorar.

D. Vedtægtsændring vedr. tegningsret.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

A. Forhøjelse af bidrag (Se bilag)

6. Valg af formand. Lars Rasmussen

7. Valg af bestyrelse Tommy Vesterskov 

                                 John Thomsen

8. Valg af suppleanter. Bjarne Rasmussen

                                     Morten Nielsen (opstiller ikke)

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Revisor Niels Leer - Jan Peter Rasmussen.

Revisor suppleant Leif Prüter

10. Eventuelt.

A. Vejfest. Der er indkommet et forslag vedr. afholdelse af vejfest. Bestyrelsen synes det er en god idé, men det falder udenfor foreningens formålsparagraf. Derfor er punktet sat til debat under eventuelt.

Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsen vegne Lars Rasmussen Formand

 

Formandens beretning 2019/2020

Ligesom i alle andre forhold, så har covid-19 lagt en dæmper på bestyrelsesarbejdet og det er den direkte årsag til, at vi har måtte udskyde den ordinære generalforsamling til september.

Generelt

Bestyrelsen har fokuseret områdets drift og på hvordan vi kan lave forenklinger i foreningsarbejdet. I bund og grund er det jo et ganske simpelt arbejde, der skal udføres, når der er stor tillid til at alle gør som aftalt/beskrevet. Bestyrelsen kan derfor holde færre møder, men mere effektive møder, understøtte af e-mail. Bestyrelsen vil lægge mere energi i udviklingsarbejdet fremfor kontrolarbejdet, da vi ikke ønsker at fungere som politifunktion. Vedlagt en kort beskrivelse af de vigtigste opgaver, som vi har arbejdet med:

Hjertestarter 

På generalforsamlingen 2019 blev det beslutte at indkøbe en hjertestarter. Den er sat op på hjørnet af Lyshøjvej og Sikavej, endda med fin nat-belysning. Tak til Niels Leer for at levere tilgangen til strømmen. Hjertestarteren har allerede været i brug, da en hjerteløber hentede den til et hjertetilfælde i området. Efter brugen fik vi den leveret tilbage i serviceret tilstand. Den er nu tilmeldt systemet. I marts blev det første kursus i brug af hjertestarter afholdt. Tak til Mikkjal og Ulla for at stille hus til rådighed. Der afholdes endnu et kursus, når vi finder situationen passende ifht corona.

Veje

Tilstanden på vore veje følges løbende og vi må se i øjnene, at der skal foretages en større investering i løbet af de næste 5-10 år. Der er indhentet forskellige tilbud på at få revneforseglet og få nyt slidlag. Begge dele er meget omkostningstunge, og vil øjeblikkeligt dræne kassen for penge, med mindre der tænkes alternativt. Bestyrelsen har derfor lagt op til følgende handlingsplan:

1. Udbedre de mest nødvendige skader, for at ”stoppe ulykken”

2. Foretage revneforseglingen selv med deltagere fra foreningen

3. Øge bidraget, så der er mulighed for at få lagt nyt slidlagt indenfor 5-10 år.

Denne plan kræver, at 8-10 personer melder sig til Revneforseglingsholdet. Derved undgår vi en udgift på 20-25tkr.

Dræn

Tilstanden på vore dræn følges løbende. Vi tømmer brøndene 2 gange om året for at minimere risiko for stop i dræn. Vi er i god dialog med ejeren af gården på Bonderupvejen, som har den sidste føringsvej mellem Lyshøj og mosen.

Diverse

Der er afholdt en vejfest, populær og hyggelig.

Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen d. 6. september 2020

Punkt 4 – Indkomne forslag

Forslag A – Sammenlægning af Vej- og Drænfond.

Bestyrelsen ønsker en administrativ forenkling gennem sammenlægning af vej- og drænfonden. Det gøres rent praktisk ved at flytte alle aktiviteterne over i en Infrastrukturfond og nedlægge såvel dræn-, som vejfonden. Bestyrelsen indstiller at der tages stilling til følgende elementer samlet:

• Der oprettes en Infrastrukturfond med vedtægter som beskrevet i bilag A.

• Vejfondens aktiviteter og økonomi overføres til infrastrukturfonden

• Drænfondens aktiviteter og økonomi overføres til infrastrukturfonden

• Vejfonden og Drænfonden nedlægges •

Det træder i kraft pr. dags dato.

Der kan kun svares ja eller nej.

Forslag B – håndtering af vejene på kort og langt sigt Gennem forskellige analyser og overslag har bestyrelsen fået en indikation af at vi over de næste 5-10 år skal investere omkring 1 mio. kroner i vedligeholdelse af vejnettet. For at minimere omkostningerne, øge holdbarheden og øge opsparingen, vil bestyrelsen sikre at vejene revneforsegles løbende gennem etablering af arbejdshold fra grundejerforeningen, der udfører arbejdet. Bestyrelsen vil desuden tilsikre, at de nøvendige mindre reparationer gennemføres.

Bestyrelsen indstiller at:

• Vi fortsætter som beskrevet ovenover indtil vi kan finansiere pålægning af nyt slidlag

 

FORSLAG C. - Fastsættelse af honorar (fremsat af Tommy)

I følge vedtægterne §8 fastsættes eventuelt honorar til formand og andre bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen. I dag modtager kun en af bestyrelsen honorar for arbejdet, men ikke alle. Det samlede beløb udgør 3500 kr., hvilket er 30% af medlemsbidraget. 

FORSLAG: Honora til bestyrelsen bortfalder og dokumenterede foreningsrettede omkostninger refunderes fortsat. 

FORSLAG D - Vedtægtsændring vedr. tegningsret (fremsat af Lars & Tommy)

Bestyrelsens arbejde er stipuleret i §8  og har følgende ordlyd.

§8 bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som straks efter generalforsamlingen konstituere sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved bestyrelsesmøder skal der føres referat, som mindst skal udvise, hvem der var til stede og hvilke beslutninger, der blev taget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3  bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt , og indkaldes af formanden med minds 3 dages varsel. 

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Eventuelt honorar til formand og andre bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

FORSLAG:

I §8 tilføjes

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan give specialfuldmagter, f.eks. til at tegne bankkonti.

 

Punkt 5 – Fastlæggelse af kontingent Sidste år betalte hver parcel:

• 200 kr til kontingent

• 475 kr til drænfond

• 475 kr til vejfond

Med udsigt til en større investering i vejene på 5-10 års sigt, så vil bestyrelsen indstille at bidraget drænfond plus vejfond øges, så der kan spares op til at få repareret vejene med nyt slidlag etc.

Bestyrelsen indstiller at der betales:

• 200 kr til kontingent

• 1500 kr til Infrastrukturfond

• 1700 kr I alt (48% stigning)

På vegne af bestyrelsen Juli 2020

Bilag A

Lyshøj Grundejerforening Vedtægter for infrastrukturfonden 

§1 Infrastrukturfonden1 er oprettet og vedtaget på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening den 6. september 20202.

§2 Fondens formål er at tilsikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til vedligeholdelse og udbygning af områdets infrastruktur, primært drænsystem og vejene. Området er Lyshøj Grundejerforenings medlems- og administrationsområde, som beskrevet i foreningens vedtægter.

§3 Bidrag til fonden fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening og opkræves sammen med kontingentet til foreningen. I forbindelse med særligt store udgifter kan der opkræves ekstraordinært bidrag efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

§4 Såfremt der ikke udarbejdes særligt regnskab for fonden, skal fondens tal fremgå som særskilte poster på regnskabet for Lyshøj Grundejerforening.

§5 Forslag vedrørende fonden, som ønskes behandlet på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

§6 Ændring af disse vedtægter kan kun ske hvis 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede grundejere stemmer for ændringerne.

1 Infrastrukturfonden er en sammenlægning af Drænfonden og Vejfonden

2 Vedtægterne er godkendt på Generalforsamlingen 6. september 2020.

 

 

 

--------------------------------ARKIV---------------------------------

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2019

 

Generalforsamling søndag den 26. maj 2019 kl. 10:00.

 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 26. maj 2019, kl. 10.00 i Gilleleje gamle Posthus Stationsvej 6 3250 Gilleleje.

Der er Parkerings pladser, ved kulturhuset og ved hallen.  

Der serviceres kaffe, rundstykke med pålæg, øl og vand.

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægter § 5 som følger:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.    Indkomne forslag.

5.    Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

  Bestyrelsen indstiller til at man fastholder kontingent.

6.    Valg af formand.        Ronny Iversen - nyvalg 

7.    Valg af bestyrelsen.  Lars Rasmussen  

        Bjarne Rasmussen     

8.    Valg af bestyrelsessuppleanter.

        Morten Nielsen

       Nyvalg  

9.    Valg af revisorer og revisorsuppleant.

  Revisorer

   Niels Leer

   Jan Peter Rasmussen     modtager genvalg

Revisorer suppleant

    Leif Prüter                    

10.    Eventuelt.

Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsen Vegne

Med venlig hilsen

Ronny Iversen

Formand

Der vil i år være skærpet opmærksomhed på om deltager har betalt kontingent, det er alene grundejere som har betalt forfaldent kontingent som har stemmeret.

 

 

-------------------------ARKIV---------------------

 

GENERALFORSAMLING 2018

 

Generalforsamling søndag den 10. juni 2018 kl. 10:00.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 10. juni 2018, kl. 10.00 i Gillelejehallen, Bøgebakken 19 3250 Gilleleje.   

BÆMÆRK Der serviceres alene øl og vand.

 

 Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægter § 5 som følger:

1.    Valg af dirigent. 

2.    Formandens beretning. 

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4.    Indkomne forslag. 

5.    Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent. 

    Bestyrelsen indstiller til at man fastholder kontingent. 

6.    Valg af formand.   

              Ronny Iversen           modtager genvalg. 

7.    Valg af bestyrelse. 

            Tommy Vesterskov     modtager genvalg  

            John Thomsen            modtager genvalg. 

8.    Valg af bestyrelsessuppleanter. 

            Svend Erik Jensen     modtager genvalg 

            Morten Nielsen         modtager genvalg  

9.    Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

    Revisorer 

            Niels Leer                      modtager genvalg 

            Jan Peter Rasmussen     modtager genvalg 

Revisorer suppleant 

            Leif Prüter                    modtager genvalg 

10.    Eventuelt. 

Indkomne forslag skal afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsen Vegne 

Med venlig hilsen

Ronny Iversen 

Formand

Der vil i år være skærpet opmærksomhed på om deltager har betalt kontingent, det er alene grundejere som har betalt forfaldent kontingent som har stemmeret.

 ------------------------------------------ARKIV--------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING I LYSHØJ GRUNDEJERFORENING 2017

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 21. maj 2017, kl. 10.00 i Pyramiden, Flygelstuen, Vesterbrogade 54 3250 Gilleleje.

 Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne § 5 som følger:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Indkomne forslag. (se nedenunder)

Beslutning om tilføjelse til vores eksisteret deklaration v/forslag vedlagt

Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

Valg af formand.

           - Ronny Iversen modtager genvalg.

Valg af bestyrelse.

Birger Kruse modtager genvalg

Flemming Jensen modtager ikke genvalg.

Valg af bestyrelsessuppleanter.

        .  Svend Erik Jensen modtager genvalg

Morten Nielsen modtager genvalg

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

    Revisorer

Niels Leer modtager genvalg

Jan Peter Rasmussen modtager genvalg

Revisorer suppleant

Leif Prüter modtager genvalg

Eventuelt.

Med venlig hilsen

                                                          Ronny Iversen

                                                               Formand

 Forslag til generalforsamlingen

Motivation for forslaget

Den tinglyste deklaration vedr. Lyshøj Grundejerforening, lyst den 18.04. 1966, stipulerer på en klar måde Grundejerforeningens bestemmelser. Det har dog vist sig, at enkelte grundejere har haft svært ved at holde sig til de klare bestemmelser.

Derfor fremsender bestyrelsen en yderligere præcisering af regelsættet og opfordrer hermed generalforsamlingen til at bakke op om forslaget.

FORSLAG TIL TILLÆG TIL DEKLARATIONEN

Tillæg til deklaration tinglyst 18.04.1966

Lyshøj Grundejerforening har på generalforsamling den ___________ besluttet, at det er tilladt at opføre et anneks på grunden til overnatning.

Dette tillæg til den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 18. april 1966 fastsætter de nærmere vilkår for opførsel og brug af anneks på grunden.

1. Samtlige ejendomme under grundejerforeningens område er omfattet af nærværende tillæg til den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 18. april 1966, hvori der står, at der på enhver parcel kun må opføres en beboelsesbygning. En beboelsesbygning defineres som en bygning med toilet, bad og køkkenfaciliteter.

2. Opføres der et anneks med primær brug til overnatning på grunden, må dette  alene bestå af opholdsrum, wc/bad. Der må i opholdsrummet ikke etableres vask med afløb.

3. Annekset må ikke anvendes til separat udlejning, dvs. annekset må kun udlejes i sammenhæng med hovedhuset.

4. Påtaleret har Lyshøj grundejerforening .

5. Enhver grundejer er pligtig at tåle arbejde med dræn og de dermed forbundne ulemper.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på samtlige matrikelnumre under  LYSHØJ GRUNDEJERFORENINGEN, der er omfattet af den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 18. april 1966.

 

 ----------------------------ARKIV-----------------------

 

 

Generalforsamling 2016

Søndag den 29. maj kl. 10:00, Pyramiden Flygelstuen, Vesterbrogade 54 3250 Gilleleje.

(Bemærk nyt sted, men fortsat kaffe, the og morgenbrød)

Hermed skal bestyrelsen jf. grundejerforeningens vedtægter indkalde medlemmerne til ordinær generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af Kasserer.

 Niels Leer modtager ikke genvalg.

7. Valg af bestyrelse.

John Thomsen Modtager genvalg.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Svend Erik Jensen og Morten Nielsen, begge modtager genvalg

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Leo Clausen modtager ikke genvalg og Jan Peter Rasmussen og Suppleant Leif Prüter

10.     Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

På Bestyrelsens Vegne

 

Ronny Iversen

Formand

 ______________________________________________________________

ARKIV

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening  søndag den 28. juni 2015, kl. 10.00 på Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne § 5 som følger:

 Valg af dirigent.

 Formandens beretning.

 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 Indkomne forslag.

4.a     Forslag fra bestyrelsen om snerydning i området.

 Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

 Valg af formand.

 Erik Storm Andersen modtager ikke genvalg.

 Valg af bestyrelse.

 Birger Kruse og Flemming Jensen er på valg og modtager genvalg.

 Valg af bestyrelsessuppleanter.

 Valg af revisorer og revisorsuppleant.

      10.     Eventuelt.

Med venlig hilsen 

Erik Storm Andersen

Formand

___________________________________

ARKIV

Ekstraordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 29. juni 2014, kl. 10.00

på Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er:

1.: Ændring af foreningens vedtægter.

1.a: ændring af foreningens vedtægter.

1.b: ændring af foreningens vedtægter for vejfond.

1.c. ændring af foreningens vedtægter for drænfond.

1.d: ændring af foreningens ordensreglement.

Der henvises til vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære generalforsamling den 1. juni 2014 samt det medsendte referat med dettes efterfølgende bemærkning.

Gilleleje den 11. juni 2014

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening 2014

 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening søndag den 1. juni 2014, kl. 9.00 – 12.00 på Fyrkroen, Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

 

Bemærk tidspunktet og at generalforsamlingen er røgfri!

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægternes § 6:

 

1.: Valg af dirigent

 

2.: Formandens beretning

 

3.: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

4.: Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

5.: Indkomne forslag:

 

5.a: ændring af foreningens vedtægter

 

5.b: ændring af foreningens vedtægter for vejfond

 

5.c: ændring af foreningens vedtægter for drænfond

 

5.d: ændring af foreningens ordensreglement

 

6.: Asfaltering af Egernvej    

 

7: Valg til bestyrelsen. På valg er Niels Leer og John Thomsen. Begge er villige til genvalg.

 

8.: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Svend-Erik Jensen er villig til genvalg.

 

9.: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

10.: Forelæggelse af foreningens hjemmeside

 

11.: Eventuelt

 

Vedhæftet indkaldelsen er fire forslag om en modernisering af foreningens vedtægter, vejfond, drænfond og ordensregler. Forslagene er gennemarbejdet af et særligt nedsat udvalg. Bestyrelsen indstiller hermed forslagene til vedtagelse på generalforsamlingen.

 

 

Gilleleje den 17. Maj 2014

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

 

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING 2013

 

Søndag d.30.juni 2013 kl.:9.30

 

Det bedes bemærket, at Generalforsamlingen

afholdes på PASSEBÆKGAARD, 1'sal og er RØGFRI.

 

Dagsorden i.h.t- vedtægternes §6.

 

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

  a. ændriag af foreningens vedtægter

  b. ændring af foreningens vedtægter for vejfond

  c. ændring af foreningens vedtægIer for drænfond

  d. ændring af foreningens ordensreglement

5. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende år

6. valg til bestyrelsen. På valg er Erik storm , Leif Prtter og Birger Kruse, Erik Storm, og Birger er begge villige til genvalg.

7. valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 2 reevisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Et forsiag fra bestyrelsen vedr. modernisering af foreningens vedtægter og ordensreglement vil blive omdelt i medlemmernes postkasse.

Gilleleje d. 9.juni 2013

BESTYRELSEN