INDHOLD

Standardside

 

Ordensreglement

 for

                Lyshøj Grundejerforening

 

Nærværende ordensreglement er ikke udarbejdet for at genere det enkelte medlem, men for at alle medlemmer kan have glæde af at opholde sig på deres ejendom.

 

1.  For alle medlemmer gælder bestemmelserne i de for parcellerne tinglyste servitutter.

 

2.  Medlemmerne skal sørge for, at besøgende evt. lejere eller andre, der opholder sig på parcellen, overholder dette ordensreglement.

 

3.  Der skal på hver parcel indrettes 2 parkeringspladser, og parkering skal i så vid udstrækning som muligt ske her.

 

4.  Benyttelse af støjende haveredskaber, græsslåningsmaskiner, motoriserede byggeredskaber  (Gravemaskiner, blandemaskiner og lign.) må kun finde sted på hverdage fra kl. 8.00 – 19.00  samt på søn- og helligdage kl. 10.00 – 13.00. Desuden er brug af motorsav (med brændstofmotor) på området forbudt.

 

5.  Afbrænding af haveaffald og lign. må ikke finde sted på søn- og helligdage, og på hverdage efter mørkets frembrud (iagttagelse af brandpolitiloven).

 

6.  Brug af radio og andre støjkilder udendørs må kun finde sted på en sådan måde, at ingen naboer generes.

 

7.  Det påhviler hver enkelt grundejer at holde sin grund i orden, herunder at drage omsorg for at græsset bliver slået mindst 2 gange årligt, en gang i perioden 1/5 – 15/5 og en gang i    perioden 15/8 – 15/9. Såfremt dette ikke overholdes kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende grundejers regning.

 

8.  Renholdelse af græsrabatter og vejarealer m.m. (herunder græsslåning af rabatter) indtil vejmidte påhviler facadeejerne. Rabatterne skal slås minimum 2 gange årligt, inden for de i punkt 7 nævnte frister. Såfremt dette ikke overholdes kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældende grundejers regning. Det henstilles dog til medlemmerne, at rabatterne slås oftere ved eget initiativ.

 

9.  På ejendommen må der ikke for længere perioder henstilles effekter, der kan virke skæmmende på kvarterets karakter af sommerhusbebyggelse.

 

10. Såfremt et medlem holder husdyr, må pågældende træffe foranstaltninger til at hindre dyret i at trænge ind på andre medlemmers ejendomme. Hunde, der opholder sig på vejene, skal føres i snor.

 

 

11. Opbrydning af kørebanen af hensyn til ledningsarbejde og lign. må ikke foretages udenbestyrelsens samtykke, og det påhviler den enkelte grundejer selv at sørge for retablering uden udgift for foreningen.

 

12. Affald må ikke henkastes eller opbevares på grundene under sådanne forhold, at der kan opstå gener for naboerne.

 

13. Ethvert medlem har pligt til at oplyse bestyrelsen om ejerskifte og om tilladelse til helårsbeboelse.

 

 

Ændret den 01/06-1997 efter vedtagelse på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

LOVE OG VEDTÆGTER (arkiv)

FOR

  LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

§ 1. Navn.

Foreningen navn er:  Lyshøj Grundejerforening

 

§ 2. Medlemmer.

I henhold til salgsvilkår er ejerne af de 62 parceller udstykket af landbrugsejendommen Lyshøjgård matr. Nr. 1b. Bunderupgård og 1b. Blakshejede, Gilleleje sogn, (- vist i udstykningens opmåling af juni 1967) pligtig til at være medlem af Lyshøj grundejerforening og derved være undergivet foreningens love, som de til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamling.

 

 

§ 3. Formål.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i alle fællesanliggender, såvel indadtil som udadtil over for myndighederne, vandværk, el-værk og andre lokale grundejerforeninger m.v. samt administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejer af parceller i det i § 2 nævnte område.

 

§ 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Kontingentet forfalder ved påkrav til betaling hvert år senest dem 15. august.

Bestyrelsen er berettiget til – efter forudgående skriftlig påmindelse – at lade ikke betalt kontingent med tillæg af omkostninger inddrive af rettens vej.

Der skal betales kontingent for hver parcel.

Et medlem, der har afstået sin grund, kan ikke gøre krav på tilbagebetaling. For eventuelt restance hæfter den der er i besiddelse af skødet.

Kontingentrestance udelukker medlemmet for stemmeret på foreningens møder.

 

§ 5. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er enten ordinær eller ekstraordinær.

 

§ 6. Ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni måned, første gang i 1971, og indvarsles ved skriftlig meddelelse med angivelse af sted og dagsorden med mindst 10 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Spørgsmål, medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt for 2 år ad gangen, de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 hvert andet år, genvalg kan finde sted.

På generalforsamlingen afgøres alle forslag ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker med håndsoprækning, dog såfremt et medlem måtte ønske skriftlig afstemning, skal dette finde sted.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Lovændring kan kun finde sted, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt frem, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Bliver et forslag om ændring af lovene ikke vedtaget, fordi der er for få medlemmer tilstede, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny generalforsamling med ændringerne på dagsordenen, ændringen kan da vedtages ved simpelt stemmeflertal uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling og afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen, fremsætter krav herom.

 

§ 8. Stemmeret.

Hver parcel har en stemme, dog kan intet medlem råde over mere end fire stemmer, fraværende medlemmer kan lade ægtefælle eller mod skriftlig fuldmagt en myndig person af sin husstand stemme for sig på foreningens møder.

 

§ 9. Bestyrelsen.

Foreningen ledes  af en bestyrelse, som straks efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved bestyrelsens møder skal der føres protokol, som mindst skal udvise, hvem der var tilstede og hvilke beslutninger, der blev taget.

Til gyldigt bestyrelsesmøde skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf enten formanden eller næstformanden, være tilstede.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel.

Eventuelle honorarer til formand og kassere fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 10. Regnskab og budget.

Regnskabet løber fra 1. april til 31. marts. Alle indbetalinger fra medlemmerne skal ske til foreningens postkonto.

Nærmere regler for kassererens arbejde fastsættes af bestyrelsen.

Kassereren er pligtig til på opfordring at fremlægge regnskab og budget for bestyrelsen og revisorer. Ved regnskabsårets udløb udarbejder kassereren et driftsregnskab, der underskrives af bestyrelsen, og tilsendes revisorerne inden 15. maj. Revisorerne skal være regnskabskyndige, men kan også antage revisorteknisk bistand.

§ 11. Fælles udgifter.

Foreningen kan til bestridelse af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse oprette fonds, hvortil parcellerne bidrager ligeligt. Dette bidrag kan opkræves sammen med kontingentet eller ved særlig opkrævning, fastsat på generalforsamlingen.

 

§ 12. Ordensreglement.

Enhver grundejer har pligt til at overholde det af generalforsamlingen fastsatte ordensreglement.

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. juni 1970.

 

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 27. juni 1993.

 

Bestyrelsen

 

 

 

Drænfonden

Driftsregnskab for perioden 1. april 2014 til 31. december 2014

Indtægter:

                                                                         3 kvt. 2014                                2013/14

Vedtaget drænbidrag 62 x kr. 300                        kr. 18.600                              kr. 24.800

Indtægter i alt                                                    kr. 18.600                              kr. 24.800

 

Udgifter:

Reparation og vedligehold                                    kr. 3.395                                       kr. 0

Anlæg af 3 nye brønde                                          - 96.900                                          - 0

Gebyr                                                                   -         0                                          - 0

Udgifter i alt                                                     kr.100.295                               kr.         0

Resultat                                                            kr.-81.695                             kr. 24.800

 

Status pr. 31. december 2014

Aktiver:                                                            31/12/2014                               31/03/2014

Til gode hos foreningen                                           kr. 265                               kr. 83.660

6 medlemmers restance                                          - 2.900                                    - 1.600

Aktiver i alt                                                        kr. 3.165                              kr. 85.260

Passiver:

Formue ved periodens begyndelse                      kr. 84.860                                kr. 60.060

Periodens resultat                                                - 81.695                                   - 24.800

Drænfondens kapital                                          kr. 3.165                               kr. 84.860

Gæld:

Forudbetalte bidrag                                           kr.        0                                kr.      400

Passiver i alt                                                     kr. 3.165                               kr. 85.260

Frederiksberg, den 09. februar 2015

Niels Leer

kasserer

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Drænfonds indtægter for perioden 1. april 2014 til 31. december 2014 samt Drænfondens formue pr. 31. december 2014. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Gilleleje, den 2015                                                           Gilleleje, den 2015

_______________________                                            __________________________

J.P. Rasmussen                                                                       L. Clausen

revisor                                                                                   revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

Drænfonden 2014

 

 Driftsregnskab for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014

 

Indtægter:

 

                                                                                              2013/14              2012/13

Vedtaget drænbidrag 62 x kr. 400                                           kr. 24.800          kr. 24.800

 

Indtægter i alt                                                                      kr. 24.800          kr. 24.800

 

 

Udgifter:

 

Reparation og vedligehold                                                       kr.         0                kr.           0

Udgifter i alt                                                                          kr.         0               kr.           0

 

Resultat                                                                                kr. 24.800                kr. 24.800

 

 

Status pr. 31. marts 2014

 

Aktiver:                                                                                                      2012/13

Til gode hos foreningen                                                          kr. 83.660          kr. 57.860

Bidragsrestance, 4 stk.                                                           -     1.600           -     2.200 

Aktiver i alt                                                                         kr. 85.260         kr. 60.060

 

Passiver

Formue ved periodens begyndelse                                         kr. 60.060          kr. 35.260

Periodens resultat                                                                 -   24.800           -   24.800

Drænfondens kapital                                                          kr. 84.860         kr. 60.060

 

Gæld:

Forudbetalt bidrag                                                                 kr.      400               kr.          0

Passiver i alt                                                                        kr. 85.260              kr. 60.060

 

 

Frederiksberg, den 26. april 2014

 

 

sign. Niels Leer

 

kasserer

 

 

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Drænfonds indtægter for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 samt Drænfondens formue pr. 31. marts 2014. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

 

 

Gilleleje, den 2/5 2014                                                           Gilleleje, den 11/5 2014

 

 

 

 

 

 

 

____sign._______________                                        ______sign.________________

 

         J.P.Rasmussen                                                            L. Clausen

 

         revisor                                                                          revisor

 

 

 

Drænfonden 2013

 Driftsregnskab for perioden 1. maj 2012 til 31. marts 2013

Indtægter:                            2012/13    2011/12

Vedtaget drænbidrag 62 x kr. 200                                            kr. 24.800      kr. 12.400

Indtægter i alt                                                                       kr. 24.800      kr. 12.400

Udgifter:

Reparation og vedligehold 2010/11                                      kr.          0       kr.   8.125

Reparation og vedligehold 2011/12                                       -            0        -   43.930

Gebyr                                                                                  -            0        -          85

 

Udgifter i alt                                                                      kr.         0      kr.  52.140

Resultat                                                                            kr. 24.800      kr.-39.740

Status pr. 31. marts 2013

 

 

 

Aktiver:                                             2012/13  2011/12                                                                                                                                                                                                                           

 

Til gode hos foreningen                                                      kr. 57.860        kr. 34.660

6 ikke betalte bidrag                                                          -     2.200            -     600

 

Aktiver i alt                                                                     kr. 60.060       kr. 35.260

 

Passiver:

Formue ved periodens begyndelse                                         kr. 35.260      kr. 24.800

Formue overført fra foreningen                                            -            0        -   50.000  

Periodens resultat                                                                 -   24.800       -  -39.740

Forudbetalt bidrag                                                               -            0        -        200

 

Drænfondens kapital                                                         kr. 60.060      kr. 35.260

 

 

Frederiksberg, den 26. april 2013

 

 

 

 

Niels Leer

kasserer

 

 

Vi har revideret foranstående opgørelse over Lyshøj Grundejerforenings Drænfonds indtægter for perioden 1. maj 2011 til 31. marts 2013 samt Drænfondens formue pr. 31. marts 2013. Vi finder opgørelsen i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Gilleleje, den            2013                                                                Gilleleje, den          2013

 

 

 

_______________________                                           __________________________

         F. Rossen                                                                                 L. Clausen

         Revisor                                                                                      revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsbudget

for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014

 

 

 

 

 

                                                                 Foreningen                      Vejfond         Drænfond                     

 

 

Indtægter:

 

Kontingent                                             kr. 12.400                          kr. 25.200      kr.  24.800

Rente og udbytte                                   -        200                           -        200         -            0

 

I alt                                                           kr. 12.600                          kr. 25.400      kr.  24.800

 

 

Udgifter:

 

Generalforsamling                                kr.   3.000                                      --                      --   

Forsikr, kontorartikler m.m.                  -     2.000                                      --                      --    

Administration                                       -     2.400                                      --                      --

Hjemmeside, oprettelse                        -     4.000                                      --                    --

Andet                                                       -        300                      kr.   25.000          kr. 25.000

 

I alt                                                           kr. 11.700                     kr.   25.000          kr. 25.000

 

Resultat                                                  kr.      900                      kr.        400           kr.   -  200