INDHOLD

Vedtægter

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

FORENINGENS VEDTÆGTER

§ 1. Navn

Foreningens navn er:

Lyshøj Grundejerforening.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands ejendom inden for foreningens udstykning.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i alle fællesanliggender, såvel indadtil som udadtil, over for myndigheder, forsyningsselskaber og andre lokale grundejerforeninger m.v. samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører grundejerenes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i § 3 nævnte område.

§ 3. Medlemmer

Ejerne af de 62 parceller udstykket af landbrugsejendommen Lyshøjgård, matr.nr. 1b Bonderupgård og 1b Blakshejede, Gilleleje sogn, er pligtige til at være medlemmer af Lyshøj Grundejerforening og derved være underlagt foreningens vedtægter, som de til enhver tid lovligt er vedtaget på foreningens generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlinger

Generalforsamlingen, hvortil samtlige medlemmer har adgang, er foreningens højeste myndighed.

Medlemskab giver ret til at afgive 1 stemme for hver parcel. Stemmeret udøves ved ejerens personlige fremmøde. Det er herudover muligt at stemme ved fuldmagt. Et medlem kan dog højest repræsentere 4 medlemmer ved fuldmagt. Fuldmagter er kun gældende til den pågældende generalforsamling. Fuldmagter afleveres til formanden ved generalforsamlingens begyndelse.

Det er en forudsætning for at kunne afgive stemme på generalforsamlingen eller bliver valgt til tillidshverv i foreningen, at medlemmet ikke er i restance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes referat af enhver generalforsamling, og at dette fremsendes til samtlige medlemmer.

§ 5. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni måned og indvarsles ved skriftlig meddelelse med angivelse af tid, sted og dagsorden med mindst 10 kalenderdages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen afholdes.

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden vælges særskilt, og genvalg kan finde sted. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 hvert år, genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisorer og revisorsuppleant må ikke være medlemmer af eller suppleanter til bestyrelsen.

På generalforsamlingen afgøres alle forslag ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Såfremt et medlem måtte ønske skriftlig afstemning, skal dette finde sted.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Indkomne forslag skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden. Såfremt bestyrelsen modtager forslag efter dagsordenens udsendelse skal opdateret dagsorden udleveres ved generalforsamlingen.

Til vedtægtsændringer kræves, at ændringen er opført på dagsordenen, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt frem, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Er mindre end halvdelen af medlemmerne fremmødt, og ændringsforslaget i øvrigt vedtaget af minimum 2/3 af de fremmødte, skal bestyrelsen inden 1 måned indkalde til ny generalforsamling med ændringerne på dagsordenen.
Ændringsforslaget kan da vedtages ved simpelt stemmeflertal uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med oplysning om tid, sted og dagsorden og med samme varsel som for ordinær generalforsamling og afholdes, når den i § 5 nævnte situation indtræffer, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 10 af foreningens medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen, fremsætter krav herom.

§ 7. Kontingent

Kontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes sammen med bidrag til fonde på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet forfalder til betaling senest den 1. april.

Bestyrelsen er berettiget til efter forudgående skriftlig påmindelse at pålægge rykkergebyr og at lade ikke betalt kontingent med tillæg af omkostninger inddrive ad rettens vej.

Et medlem, der har afstået sin parcel, kan ikke gøre krav på tilbagebetaling.  For eventuel restance hæfter den, der er i besiddelse af skødet.

Kontingentrestance - herunder restance til fonde - medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen.

Navne og adresser på medlemmer, som er i restance på datoen for generalforsamlingen, kan offentliggøres på mødet.

§ 8. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som straks efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved bestyrelsesmøder skal der føres referat, som mindst skal udvise, hvem der var til stede og hvilke beslutninger, der blev taget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Eventuelt honorar til formand og andre bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan give specialfuldmagter, f.eks. til at tegne bankkonti. 

§ 9. Regnskab og budget

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens kapital skal opbevares på foreningens bankkonti eller i tilsvarende sikre værdipapirer. Alle indbetalinger fra medlemmer skal ske til foreningens konto.

Nærmere regler for kassererens arbejde fastsættes af bestyrelsen.

Kassereren er pligtig til på opfordring at fremlægge regnskab og budget for bestyrelsen og revisorer.

Ved regnskabsårets udløb udarbejder kassereren et driftsregnskab og en status, der forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift. Regnskab med bilag tilsendes revisorerne inden den 1. april. Revisorerne afleverer det reviderede regnskab til kassereren inden den 1. maj.

Revisorerne skal være regnskabskyndige. Der kan indhentes ekstern revisorbistand.

§ 10. Fælles udgifter

Efter forudgående godkendelse på en generalforsamling kan foreningen til bestridelse af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse oprette fonde, hvortil parcellerne bidrager ligeligt. Dette bidrag kan opkræves sammen med kontingentet eller ved særlig opkrævning fastsat på generalforsamlingen.

Ved oprettelse af fonde påhviler det bestyrelsen, at formulere fondens formål og vedtægter i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelse.

Der føres selvstændigt regnskab for fonde efter samme regler og retningslinjer som for foreningen.

På den årlige generalforsamling forelægges beretning af fondens virke med årligt regnskab.

§ 11. Ordensreglement

Enhver grundejer har pligt til at overholde det af generalforsamlingen fastsatte ordensreglement.

● Vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 20. juni 1970.

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den

    27. juni 1993 og 29. juni 2004 og 6.september 2020