INDHOLD

Tinglyste deklarationer

Seneste nyt

maj 2018

Kommunalbestyrelsen har godkendt vores tillæg til deklaration, de betyder at vi nu kan få tillægget tinglyst,

Som det fremgår af godkendelse er det nu slået fast med syvtommer søm at der aldrig har været tilladt at opfører et anneks og der er ligeledes den enkelte grundejer som er forpligtiget til at meddele kommunens byggesagsbehandler såfremt man er berørt af ændringerne.

Nedenstående er hvad kommunalbestyrelsen har sendt os.

Att. Ronny Iversen

Du har på vegne af Lyshøj Grundejerforening ved mail af 14.04.18 fremsendt forslag til påtegning af udstykningsdeklarationen tinglyst den 26.04.1966. 

Påtegningen drejer sig mestendels om at der kan tillades opførelse af en gæstehytte uden køkkenfaciliteter. Grundejerforeningen er alene påtaleberettiget på ændringen / påtegningen. 

Det har ikke tidligere været muligt at opføre gæstehytter jf. deklarationen fra 1966. 

I den anledning meddeles det, at Gribskov Kommune kan tiltræde den foreslående ændring. Godkendelsen sker dels i kommunens egenskab af myndighed (Planlovens § 42) og i sin egenskab af påtaleberettiget.

Når påtegningen er lagt til underskrift i tingbogen så giv mig venligst et praj via mail. Bemærk, at der behøves kun en person til at underskrive for kommunen.

Bemærk venligst, at Gribskov Kommune ikke pr. automatik på baggrunden af ændringen foretager en gennemgang af mulige byggesager i grundejerforeningens område. 

Så hvis en ansøger / grundejer på den ene eller anden måde er berørt af ændringen må de selv rette henvendelse til kommunens byggesagsbehandlere.  

vh. 

Michael Blomquist

byg- og planmedarbejder 

Gribskov Kommune                                                                        

Center for Teknik & Miljø                       Kundecenter                    

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge                      Tlf. 7249600

Hjemmeside:     www.gribskov.dk         Email: TMS@gribskov.dk

                 www.bygogmiljoe.dk      

AFSKRIFT

Lyshøj Grundejerforening

Forslag til ændring af tinglyst deklaration, vedtaget og indstillet af generalforsamlingen søndag den 01. juni 1997.

Ændringsforslag til deklaration – lyst den 19.04. 1966

Pkt. 6.

Der skal hegnes med levende hegn, som mod vej plantes 50 cm inde på grunden. Hegn mellem parcellerne skal ligeledes være levende hegn. I øvrigt er hegnslovens almindelige bestemmelser gældende, dog pligt til at deltage i udgifterne ved rejsning af fælleshegn mellem parcellerne først indtræder, når vedkommende parceller er solgt. Der påhviler ikke ejerne af stamejendommen nogen hegnspligt.

Beplantning der overstiger 5 m må ikke have en højde, der vil være til gene for omkringboende. Tvistigheder herom afgøres suverænt af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Beplantninger, der er højere end 1,80 m, må ikke dække mere end i alt 10% af parcellens areal, og skal være anbragt gruppevis eller som enkeltstående træer, og uden karakter af hegn, således at terrænets åbne karakter bevares. Parceller mod offentlig bivej nr. 1 er pligtige at opsætte og vedligeholde ubrudt hegn af højde 1 m i skel mod vejen.

Ovennævnte ændringsforslag godkendes hermed af Græsted-Gilleleje Byråd, som påtaleberettiget.

Allongen til deklarationen vil i overensstemmelse hermed blive underskrevet af byrådet, når denne måtte blive fremsendt til teknisk forvaltning, planafdelingen.

Med venlig hilsen, Græsted-Gilleleje kommune, Esrum, den7.11.1997.

GRÆSTED-GILLELEJE KOMMUNE, Teknisk Forvaltning, Esrum, 3230 Græsted

SIGNERET: Birthe Blomquist, fuldmægtig        Vibeke Svanevig, ass.

AFSKRIFT

Tillæg til deklaration

på ejendommen matr. Nr. 1 b Bonderupgaard, Gilleleje m.fl.

tinglyst den 19/4 1966

I overensstemmelse med det på Lyshøj Grundejerforenings generalforsamling den 1. juni 1997 vedtagne, ændres bestemmelserne i deklarationens § 6, således at denne udgår i sin nuværende form, og herefter er sålydende:

§ 6

Der skal hegnes med levende hegn som mod vej plantes 50 cm inde på grunden.

Hegn mellem parcellerne skal ligeledes være levende hegn. I øvrigt er hegnslovens almindelige bestemmelser gældende, dog at pligt i udgifterne ved rejsning af fælleshegn mellem parcellerne først indtræder, når vedkommende parceller er solgt.

Der påhviler ikke ejeren af stamejendommen nogen hegnspligt. Beplantninger der overstiger 5 m må ikke have en højde, der vil være til gene for omkringboende. Tvistigheder herom afgøres suverænt af den til enhver siddende bestyrelse.

Beplantninger, der er højere end 1,80 m, må ikke dække mere end i alt 10% af parcellens areal, og skal være anbragt gruppevis eller som enkeltstående træer, og uden karakter af hegn, således at terrænets åbne karakter bevares. Perceller mod offentlig bivej nr. 1 er pligtige at opsætte og vedligeholde ubrudt hegn af højde 1 m i skel mod bivejen.

Nærværende ændring noteres i Tingbogen på ejendommene matr. Nr. 1 b Bonderupgaard, 1 b og 1 c Blakshejede, Gilleleje, og derfra senere udstykke parceller jfr. vedhæftede matrikelfortegnelse.

Gilleleje, den 12/4 1998

Lyshøj Grundejerforening:

SIGNERET:Paul Andersen, Leif Prüter, Hanne Rossen, Roar Andersen, A. Lohmann.

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskrivernes myndighed samt underskrifternes ægthed:

SIGNERET:Jørgen Vetter, Strandboulevarden 33, II, 2100 København Ø. Jørgen Jensen, Lyshøjvej 16, Gilleleje.

Foranstående deklaration godkendes i henhold til lov om planlægning nr. 388 af 6. juni 1991, § 42, idet tilvejebringelse af lokalplan ikke er påkrævet. Græsted-Gilleleje Byråd d. 21. okt. 1998. P.b.v.

SIGNERET:Susan N / Bitten Blomquist

  Afskrift af tinglyste deklarationer

Følgende bestemmelser skal være gældende for alle parceller, der udstykkes fra landbrugsejendommen Lyshøjgaard, matr. Nr. 1 b, Bonderupgaard, 1 b og 1 c Blakshejede, idet følgende kaldet stamejendommen. Såfremt arealet med de nuværende bygninger nord for den offentlige vej udstykkes, er stamejendommen den del, der er beliggende syd for den offentlige vej.

1.

Adgang til de udstykkede parceller sker ad de på den foreliggende udstykningsplan anførte veje og stier, som med hensyn til benyttelse og vedligeholdelse, samt i enhver henseende, er underlagt grundejerforeningen.

2.

De udlagte veje og stier må ikke spærres for almindelig færdsel, hvorimod det skal være tilladt at opsætte skilte med påskrift: ”privat vej” Gennemkørsel forbudt.

3.

Nuværende og fremtidige ejere af stamejendommen har uindskrænket færdselsret på alle udlagte veje. Denne ret gælder i øvrigt alle med ærinde på stamejendommen.

4.

På alle parceller sal græsset slås mindst én gang årligt. Dette skal ske inden den 1. juli. Undlader nogen grundejer dette, kan grundejerforeningen lade slåningen foretage på grundejerens regning.

5.

Der vil være at pålægge oversigtsservitutter på alle hjørnegrunde. Stien til den offentlige vej skal stedse være forsynet med forskudte bomme, sådan at udkørsel ikke kan finde sted. Enhver grundejer er pligtig at tåle opsætning af master, barduner og ledninger samt anlæg af vejskråninger og de dermed forbundne ulemper.

6.

Der skal hegnes med levende hegn som mod vej plantes 50 cm inde på grunden. Hegn mellem parcellerne skal ligeledes være levende hegn. I øvrigt er hegnslovens almindelige bestemmelser gældende, dog at pligt til at deltage i udgifterne ved rejsning af fælleshegn mellem parcellerne først indtræder, når vedkommende parceller er solgt. Der påhviler ikke ejerne af stamejendommen nogen hegnspligt. Træer, buske eller anden bevoksning, der plantes på grunden, må ikke være højere end 4 m. Beplantning, der er højere end 1,80 m, må ikke dække mere end i alt 10% af parcellens areal, og skal være anbragt gruppevis eller som enkeltstående træer, og uden karakter af hegn, således at terrænet åbne karakter bevares. Parceller mod offentlig bivej nr. 1 er pligtig at opsætte og vedligeholde ubrudt hegn af højde 1 m. i skel mod bivejen.

7.

På enhver parcel må kun opføres én beboelsesbygning. Bebyggelsens højde må ikke overstige 5 meter, og den bebyggede stueplan må ikke være mindre end 35 m2. Tagetagen må ikke indrettes til beboelse. Redskabsskure og lignende (garager, carporte undtaget) må alene opføres tæt ved beboelsesbygningen, således at bebyggelsen fremtræder som en enhed. På enhver parcel skal sikres plads til mindst 2 automobiler. Dette krav kan opfyldes ved enten: åben plads, overdækket plads (carport), eller garage. Vedrørende bygningers afstand til nabo og vejskel, henvises til de til enhver tid gældende offentlige vedtægter, det skal dog her bestemmes, at ingen del af bygninger, (garager og carporte undtaget) må være nærmere nabo og vejskel end 5 meter. Tøjtørring må kun ske fra indretninger på eller umiddelbart ved bebyggelsen. Der må ikke anvendes brugt materiale til udvendig brug ved bygningers opførelse. Taghældning må højst være 25 grader og bebyggelsen må ikke fremtræde i stærke farver.

8.

Der må ikke drives nogen form for erhverv på eller fra parcellerne, ligesom der ikke heller ved skiltning eller på anden vis må reklameres eller agiteres for noget formål. Parcellerne må ikke bruges til oplagsplads, eller til opdræt af husdyr.

9.

Enhver køber af parceller eller ejere af udstykkede parceller fra stamejendommen er pligtig at være medlem af grundejerforeningen for ejere af omhandlede parceller. Det er foreningens opgave at varetage parcelejernes fællesinteresser med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af vej, vand, elektricitetsledninger og lignende. Foreningen skal respektere de af sælgerne foretagne dispositioner til anlæg af disse byggemodningsarbejder. De enkelte parcelejere deltager forholdsmæssigt i udgifterne ved vedligeholdelse. Når mindst 20 parceller er solgte kan enhver parcelejer, eller ejerne af stamejendommen, med 14 dages varsel indkalde til konstituerende møde i grundejerforeningen.

10.

Der kan ikke pålægges parcelejerne solidarisk ansvar for grundejerforeningens forpligtelser.

11.

For udstykningen og bebyggelsen gælder i øvrigt bestemmelserne i kommunens bygningsreglement, sundhedsvedtægt, elværks, vandforsyningsbestemmelser og renovation og øvrige vedtægter og bestemmelser, hvoraf følger at kommunen blandt andet er berettiget til at foretage ændringer i udstykningsplanen, og tilføjelser til de for udstykningen gældende bestemmelser.

12.

Nærværende servitutbestemmelser skal være gældende for arealet nord for den offentlige vej, såfremt dette areal udstykkes fra stamejendommen.

13.

Nærværende begæres tinglyst servitutstiftende på fornævnte matr. Nr. 1 b Bonderupgaard, 1 b og 1 c Blakshejede, Gilleleje sogn, idet der med hensyn til servituttens stilling i prioritetsordenen henvises til ejendommens blade i tingbogen.

Påtaleberettiget er udstederne af nærværende servitutdokument så længe de lever, og desuden den til enhver tid værende ejer af stamejendommen,samt tillige grundejerforeningen, dog således, at den til enhver tid værende ejer af stamejendommen,sammen med grundejerforeningen er berettiget til at meddele dispensationer fra nærværende deklarationsbestemmelser. Søborg-Gilleleje sogneråd skal endvidere være påtaleberettiget.

Leo Osbak                                                18. 4. 1966                         E. Solberh Bassan

     sign.                                                                                                        sign.

Til vitterlighed ..........................

Godkendt af Søborg-Gilleleje sogneråd, den 31/5 1966

                                           PSV Olaf Petersen  (sign.)