INDHOLD

Vedtægter for drænfond

Drænfond vedtægter 2021

LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

 vedtægter for 

LYSHØJ DRÆNFOND

 

 

 

1.  

Drænfonden er oprettet og vedtaget på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening den 14. juni 2009.

2.  

Drænfondens formål er at sikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse i forbindelse med områdets dræning. Området er fællesarealerne i Lyshøj Grundejerforenings medlems- og administrationsområde, som beskrevet i foreningens vedtægter§ 3.

Afledning af vand fra de enkelte grunde er ikke drænfondens opgave. Det påhviler den enkelte grundejer. Hvor drænene passerer private grunde, har foreningen adgang til disse, når det findes påkrævet. Grundejeren orienteres normalt forud.

3.  

Bidrag til Drænfonden fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening og opkræves sammen med kontingentet til foreningen.

I forbindelse med særligt store udgifter kan der opkræves ekstraordinært bidrag efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

Opgaver, som skønnes at koste mere end kr. 62.000 (kr. 1.000 pr. parcel) skal forlods godkendes af en generalforsamling.

Akut opståede situationer, som kræver omgående handling, kan iværksættes uden forhåndsgodkendelse.

Bestyrelsen skal straks efter orientere foreningens medlemmer om situationens alvor og skal snarest derefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen til denne skal indeholde en beskrivelse af 1) problemets omfang, 2) afholdte eller forventede udgifter til problemets afhjælpning og 3) forslag til finansiering.

4.  

Såfremt der ikke udarbejdes særligt regnskab for drænfonden, skal drænfondens tal fremgå som særskilte poster på regnskabet for Lyshøj Grundejerforening.

5.  

Forslag vedrørende drænfonden, som ønskes behandlet på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

6.  

Ændring af disse vedtægter kan kun ske hvis 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede grundejere stemmer for ændringerne.

• Vedtaget på generalforsamlingen den 14 juni 2009

• Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2014

• Revideret på den ordinære generalforsamling den 22. august 2021

 

 

 

 

 


LYSHØJ GRUNDEJERFORENING

vedtægter for

LYSHØJ DRÆNFOND

 

 

1. 

Drænfonden er oprettet og vedtaget på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening den 14. juni 2009.

2. 

Drænfondens formål er at tilsikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til nyanlæg og vedligeholdelse i forbindelse med områdets dræning. Området er Lyshøj Grundejerforenings medlems- og administrationsområde som beskrevet i foreningens vedtægter.

4. 

Såfremt der ikke udarbejdes særligt regnskab for drænfonden, skal drænfondens tal fremgå som særskilte poster på regnskabet for Lyshøj Grundejerforening.

5. 

Forslag vedrørende drænfonden, som ønskes behandlet på Lyshøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.

6. 

Ændring af disse vedtægter kan kun ske hvis 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede grundejere stemmer for ændringerne.

3. 

Bidrag til Drænfonden fastsættes hvert år på generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening og opkræves sammen med kontingentet til foreningen. I forbindelse med særligt store udgifter kan der opkræves ekstraordinært bidrag efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

● Vedtaget på generalforsamlingen den 14 juni 2009

● Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2014