INDHOLD

Referat 2016, 2015, 2014 og 2013

Referat af generalforsamling

ARKIV

2016 

Referat af generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening

i Pyramiden, Flygelstuen, Vesterbrogade 54, 3250 Gilleleje, kl. 10.00 – 12.30

Formanden, Ronny Iversen, bød medlemmerne velkommen til årets generalforsamling, der denne gang fandt sted i nye lokaler.  Herefter foretog man navneopråb, der viste, at 25 parceller samt en enkelt fuldmagt var repræsenteret i Flygelstuen.

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 5:

 

1.: Valg af dirigent:

Ronny Iversen indstillede Lars Rasmussen som bestyrelsens forslag til dirigent. Lars Rasmussen blev valgt med akklamation. 

Dirigentens første handling var at efterprøve generalforsamlingens lovlige indvarsling, hvilken han konstaterede var helt i orden. 

 

2.: Formandens beretning: 

Ronny Iversen sagde følgende i sin beretning:

”Det er jo så første gang jeg skal aflægge beretning, jeg må sige, at det har været en større udfordring, end jeg havde forestillet mig, da jeg sagde ja til at stille op som formand for foreningen, men det er også en spændende opgave med mange forskelligartede opgaver. Jeg er heldigvis ikke alene, jeg er rigtig glad for at have en velfungerende bestyrelse med lang erfaring og en dygtig Webmaster. Vi har en god hjemmeside. 

Vi sidder her i nye omgivelse, jeg synes, at vi skal benytte os af de faciliteter, som kommunen stiller til rådighed for fællesskabet, jeg håber også I finder lokaliteterne gode.  

Der har været en del tilflyttere til området, jeg vil benytte lejligheden til at byde jer velkommen og håber, I bliver glade for bo her

Vi har i perioden afholdt 8 bestyrelsesmøder, vi har deltaget i Gribskov Grundejerforbund Øst´s møder, hvor der blandt andet blev drøftet emner som indbrud, oversvømmelser og brud på servitutter, emner som også er aktuelle for os.

Vi har 2 stående udvalg i foreningen: Drænudvalget og vejudvalget. Vejudvalget har lavet revne­forsegling og tjekket vejkanterne i området, der er også blevet tjekket om, grundejerne overholder reglen med at holde rabatten ren for buske m.m. Vejudvalget står også for snerydningen, Birger er vores vejchef sammen Svend Erik, Morten og John. 

I drænudvalget har vi set på problemerne omkring oversvømmede grunde, vi har haft Nordkysten her ude for at tjekke vores drænsystem og set på mulighederne for en udbygning. Der er konstateret brud på vores drænsystem på Egernvej og til Rensdyrvej, dette vil vi snarest få udbedret. Nordkysten har foreslået, at vi forlænger drænet på Rensdyrvej, vi har fået et tilbud på kroner 95.500,00,-. Samtidig fortalte kloakmesteren fra Nordkysten, at et af de store problemer er, at man fylder jord på grundene og dermed skubber problemet videre til naboen, man kan se på vores hjemmesider niveauhøjden på grundene.

I vinter var vi ramt af indbrud hos flere grundejere, det viste sig, at der var tale om nogle fra lokalområdet, som åbenbart havde kastet sig over vores område. Bestyrelsen har tilmeldt foreningen Nabohjælp og sat skilt op i vores område, vi skal opfordre til, at man tilmelder sig ordningen. Efter politiets opfattelse skulle det have en præventiv virkning.

En af de løbende sager, som var igangværende, da jeg overtog formandsposten, var sagen om brud på grundejerforeningens deklaration, om at der kun må opføres en bolig på området, det handler om nybygningen på Egernvej 13. Her er blevet opført en selvstændig bolig (anneks) på 33 kvadratmeter med tekøkken og badeværelse. På baggrund af en tidligere sag, hvor man blev enig med grundejeren om at nedtage køkkenet, har vi på samme måde forsøgt at overtale ejerne af Egernvej 13 til at rette sig efter deklarationen. Bestyrelsen har ikke kunne overbevise ejerne om dette. Retfærdigvis har de sagt, at de vil lade tinglyse, at boligen ikke kan lejes ud. Dette har vi i respekt over for den tidligere sag ikke kunnet acceptere. Hvorfor vi har bedt advokat Jan Schøtt Petersen, formand for danske boligretsadvokater, om at komme med et juridisk responsum samt at repræsentere foreningen i denne sag. Advokaten er faktisk af den vurdering, at såvel badeværelse som køkkenet skal nedtages. Bestyrelsen har dog sagt, at vi alene vil forlange køkkenet nedtaget. Denne sag betyder jo desværre, at det koster os penge, advokater er ikke gratis, men det har været vores vurdering, at der ikke er nogen anden udvej, hvis deklarationen skal overholdes.

Man kunne selvfølgelig beslutte sig for at arbejde for at få præciseret deklarationen, men dette kræver, at alle som er omfattet af deklarationen er enige. Ellers er der en risiko for, at hele området med tiden vil blive præget af kommerciel ferieudlejning, problemer som allerede er kendt i andre grundejerforeninger. Derfor vil bestyrelsen forslå, at vi nedsætter et ikke permanet udvalg, som har til hensigt at komme med forslag, som generalforsamlingen skal behandle på næste ordinære generalforsamling.

Vi har også været i dialog med Gribskov Grundejerforbund Øst i denne sag, og såfremt det bliver nødvendigt, vil vi anmode om økonomisk assistance fra foreningen. Advokaten har nu på foreningens vegne fremsendt krav om, at køkkenet nedlægges indenfor 30 dage.

Bestyrelsen har også fået renset rabatten på grundene Lyshøjvej 5 og Egernvej 3, dette selvfølgelig på grundejerens regning. Alt sammen i overensstemmelse med reglerne. Vi har alle en forpligtigelse til at overholde deklarationen, servitutter og vores ordensregler.

Vi har på det seneste oplevet, at den nye ejer af golfbanen har fået etableret et hegn med låger til grundejerforeningen, dette har ikke været i samråd med foreningen. Der har været et forslag om, at vi får undersøgt, hvad der ligger til grund for at opsætte dette hegn, jeg har forstået, at medlemmer af golfklubben, som bor i vores grundejerforening, vil få en nøgle, således at de får adgang til golfbanen, igen her synes jeg, det er en kedelig tendens, at man ensidig går i gang med et sådan projekt uden at inddrage grundejerforeningen.

Afslutningsvis vil jeg sige tak til mine øvrige bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og for at sætte mig ind i opgaven. Jeg vil også benytte denne lejlighed til at rette en særlig tak til vores kasserer Niels Leer, som jo i dag har valgt at takke af efter rigtig mange år i bestyrelsen med mange forskellige opgaver gennem tiden, du træder dog ikke helt ud, idet du jo har sagt ja til at blive revisor for foreningen, ja altså hvis du nyder generalforsamlingens opbakning, hvad jeg ikke tvivler på.

Jeg håber, der vil blive en god dialog med inspiration til bestyrelsens fremtidige arbejde og selvfølgelig godkendelse af beretningen.

TAK FOR ORDET.                                               

Bemærkninger: 

Poul Gadegaard syntes, det var et godt tiltag at være på dette sted i dag. Hvad dokumenter og regnskab angår, så han gerne, at det blev sendt som vedhæftet fil (attachment), da det vil lette oversigten over emnerne.

Poul Gadegaard mente desuden, at det var voldsomt at høre om en eventuel retssag angående køkken- og badeforholdene på Egernvej 13. Han forudså problemer med badeværelser i andre grundejeres annekser. Selv om han ikke er jurist, fandt han alligevel sagens grundlag for tyndbenet. En retssag er mange penge at investere i en sag om to beboelser i samme bygning.

Ronny Iversen svarede på indvendingen, at deklarationer og regler skal overholdes. Han fandt det også trist med en sådan sag, hvortil GGØ i øvrigt vil yde tilskud. Inden det eventuelt kommer så vidt med en retssag, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. For at foregribe lignende sager fremover, stiller bestyrelsen et forslag senere i dagsordenen om at nedsætte et udvalgt til at efterse diverse statutter.

Illona Meyrowitsch spurgte til drænsystemet på Rensdyrvej. Hun så gerne, at reparationsarbejdet snarest muligt gik i gang, da det var vigtigt at få systemet udbedret.

Lars Laursen bemærkede, at der til en eventuel retssag hører en forhåndsvurdering af tab og gevinst.

Ronny Iversen svarede på dette med at sige, at vi har fået et klart responsum fra advokaten om, at et anneks ikke kan udlejes særskilt.

Poul Gadegaard fremførte, at intentionen med servitutten er, at der kun må være en familie på den samme grund.

Bjarne Rasmussen stillede spørgsmål til ejerne af Egernvej 13 om at bygge bygningerne sammen.

Birger Kruse mente, at deklarationen er klar. Advokatens melding er, at der må kun være en beboelsesbygning på grunden. I det hele taget var udgangspunktet for sagen en forøgelse af støjniveauet i området.

Vibeke Røhr Lauritzen anførte, at hun godt kunne forstå bekymringen med flere udlejere. Derfor havde hun også tilbudt at få en tinglysning knyttet til ejendommen om, at man ikke må udleje bygningerne separat. En sådan tinglysning ville fjerne bekymringerne. Hun fastslog endvidere, at ejerne ikke vil udleje begge bygninger.

Ronny Iversen gentog, at bestyrelsens forslag om at nedsætte et udvalg for at få deklarationerne til at være up to date skal ses i denne sammenhæng. Regler skal overholdes, sagde han, ellers må de laves om.

Vibeke Røhr Lauritzen sagde yderligere, at ejerne har handlet i god tro. Derfor har de spurgt kommunen om, hvad man skulle gøre i sagen. 

Else Blangstrup fandt også ideen med at bygge husene sammen god. 

Ronny Iversen replicerede på spørgsmålet om kommunens rolle, at den ikke er ansvarlig for grundejerforeningens deklarationer.

Poul Gadegaard gentog sin bekymring om, at sagen kan få konsekvenser for flere andre ejere. Intentionen med servitutten er at forhindre flere beboelser på samme grund. 

Lis Smedegaard Andersen mente, at det ikke er særlig specifikt, hvad deklarationen indeholder. Det er også et spørgsmål, om en beboelsesbygning er klart defineret.

Alice Kruse tilføjede hertil, at advokaten taler om, at der ikke må være to beboelsesbygninger, ligesom han siger, at såvel køkken som bad skal nedlægges. Det er da ufattelig enkelt!

Ronny Iversen genkaldte forsamlingens opmærksomhed på nedsættelsen af det kommende udvalg med henblik på at afklare og tydeliggøre deklarationerne.

Vibeke Røhr Lauritzen ønskede forsat ikke at ville nedlægge køkkenet. Derimod kunne hun love, at der kun bliver tale om en udlejer ad gangen.

Mia Olsson mente, at det var småligt med en sådan fremført diskussion af deklarationerne.

Søren Ryskær ser allerhelst, at der bliver tale om et gennemarbejdet forslag til forbedring af deklarationerne før, advokaten kommer ind i billedet.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation!

3.: Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Kassereren, Niels Leer, indledte sin gennemgang af regnskabet med at sige, at det var lagt ud på hjemmesiden.  Det er i øvrigt det første regnskabsår, hvor man følger kalenderåret. Niels Leer sagde endvidere, at regnskabet var tredelt: En almen del samt regnskaber for to fonde. Det er værd at bemærke, at kontingentet var forhøjet til 1.150 kr. af hensyn til snerydning af områdets veje. Niels Leer gjorde rede for de væsentlige udgifter, herunder snerydningen og etableringen af flere brønde i drænet.

Regnskabet blev vedtaget med akklamation!

4.: Indkomne forslag: 

4.1: Forslag fra Jan Petersen om adgang til golfbanen:

Forslaget lød som følger: ”Køer, stier og hegn med låger, vil vi være med til at åbne 2 nye veje til golfbanen?”

Jan Petersen var ikke til stede, så han kunne gøre nærmere rede for sit forslag. 

Ronny Iversen beklagede Jan Petersens fravær og sagde, at han vil drøfte opsætningen af hegn med to låger ind til golfbanen med ejeren Claus Lundbæk.

Poul Gadegaard sagde, at golfklubben har åbnet to indgange ind til banen for klubbens medlemmer. Dermed har klubben også åbnet ind til et privat område, og man kan frygte en kommende parkering og trafik. Problemet er for ham at se stien mellem grundejerne og golfbanen. Den kunne nedlægges, så var problemet overstået, eller den kunne lukkes med et hegn på tværs, så ville det også være en hindring for tyverier. Han anbefalede en samtale med ejeren, så man fandt ud af hans intention.

Ronny Iversen mente at vide, at grundejere, som er medlem af klubber, får nøgler til lågerne.

Mia Olsson sagde, at hun havde talt med ejeren, der forekommer samarbejdsvillig. Hun ønsker ikke, at der bliver tale om en officiel indgang.

Birger Kruse havde helst set, at ejeren havde henvendt sig til foreningen inden etableringen af hegn og låger. Han anbefalede en kontakt til ejeren.

Søren Teglskov mente, at golfklubben havde gjort det i den bedste mening. Langt færre bruger stien nu, siden hegnet er kommet op. Han anbefalede en samtale med ejeren.

Søren Norup oplyste, at stien har været der i 17 år. Ejeren af golfbanen, Claus Lundbæk, er flink og til at tale med.

Mia Olsson mente, at bekymringerne var at skyde gråspurve med kanoner.

Roar Andersen erindrede en 35 år gammel strid om stien.

Lars Laursen huskede også et gammelt problem med golfbolde skudt ind på grundene.

Ronny Iversen rundede debatten om hegn og låger af med at sige, han tager kontakt til golfklubben. Han ønskede gerne, at der havde været en orientering om opsætning af hegn og låger på forhånd. Drænsystemet når i øvrigt også ind på golfbanens grund, og desuden ønsker vi ingen øget trafik i området.

4.2: Etablering af et vejfestudvalg fra Jan Peter Rasmussen: 

Forslaget fra Jan Peter Rasmussen lød som følger:

”Jeg stiller forslag om etablering af et festudvalg til at arrangere en vejfest, fx Rensdyrvej. Mindst 4 til 6 personer”.

Jan Peter Rasmussen mente, at en fest vil kunne udvide kendskabet til hinanden. Det var der stemning for, og Mia Olsson, Morten Nielsen og Vibeke Røhr Lauritzen meldte sig ud over forslagsstilleren til udvalget.

4.3: Forslag fra bestyrelsen om et særligt udvalg vedrørende deklarationer: 

Forslaget fra bestyrelsen lød som følger:

”Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen nedsætter et udvalg, som skal gennemgå vores deklarationer med henblik på at modernisere og fremtidssikre beskyttelsen af vores område. Udvalget skal komme med et eller flere forslag, som forventes behandlet på vores generalforsamling i 2017.

Så snart udvalget har udført sit arbejde nedlægges udvalget.

Der foreslås, at udvalget skal bestå af minimum 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsen af deres midte besætter 2 pladser, udvalget konstituerer sig med en formand og sekretær”.

Ronny Iversen fremhævede, at udvalgets opgave var at kigge deklarationerne igennem, jf. debatten efter formandsberetningen. Ud over de to bestyrelsesmedlemmer meldte Bjarne Rasmussen, Søren Ryskær og Tom Rytkær sig til udvalget. Bestyrelsen indkalder til det første møde.

4.4: Spørgsmål om opsætning af hegn:

Foranlediget af et spørgsmål om opsætning af et hegn mellem to grunde spurgte Lone Eriksen, om man kan kræve dette. Ronny Iversen svarede på spørgsmålet med en henvisning til deklarationen, der siger, at man kun må have levende hegn mellem grundene.

5: Forelæggelse af budget for den kommende år og fastsættelse af kontingent:

Niels Leer gennemgik budgettet for det kommende år i store tal, der ikke viser de store overraskelser og udsving. Kontingentet er uændret 1.150 kr. Budgettallene findes på hjemmesiden.

Bemærkninger:

Søren Teglskov kom ind på problemet med vand på grundene. Det vil det være godt at låne pengene for at få sat arbejdet i gang med det samme.

Mia Olsson så også gerne, at bliver etableret et ekstra dræn. Hun har selv vand i gården og på grunden, og problemet må afhjælpes, da der indtil videre ikke er sket noget.

Birger Kruse oplyste, at kommunens holdning til regnvand på grunden er, at vandet skal afledes ved hjælp af faskiner. På den anden side er det rigtigt, at der mangler dræn på et stykke af Rensdyrvej.

Ronny Iversen sagde, at bestyrelsen har fokus på problemet. Der bliver etableret et dræn, når pengene er i hus. Han omtalte det afgivne tilbud fra Nordkysten på 95.500 kr. Et andet og langt dyrere forslag nævner ½ milliard kr.

Søren Teglskov sagde, at de har faskiner på grunden, men at det ikke er nok. Der har ligget en gammel sø på grunden, og vandet ligger lavere end vejens afløb.

Alice Kruse nævnte, at grundvandet ligger højt på nogle grunde.

Med de nævnte bemærkninger blev budgettet vedtaget.

6: Valg af kasserer:

Tommy Vesterskov stillede - med afgiven fuldmagt - op til den ledige bestyrelsespost, og han blev valgt.

Niels Leer trådte efter 20 års bestyrelsesarbejde tilbage. Poul Gadegaard rettede en tak for de mange år, og bestyrelsen kvitterede for det store arbejde med en vingave.

7: Valg af bestyrelse:

John Thomsen blev genvalgt med akklamation!

8: Valg af bestyrelsessuppleanter:

Morten Nielsen og Sven-Erik Jensen modtog begge genvalg og blev valgt med akklamation!

9: Valg af revisorer og revisorsuppleant:

Niels Leer blev valgt som ny revisor efter Leo Clausen, der ikke modtog genvalg. Genvalgt med akklamation blev derimod Jan Peter Rasmussen som revisor og Leif Prüter som revisorsuppleant.

10: Eventuelt:

Leo Clausen nævnte, at stien ind til marken bør renses. Birger Kruse tager spørgsmålet op.

Søren Rytkær kom ind på Projekt Nabohjælp og en manglende information herom, hvortil Ronny Iversen svarede, at man bør tage intern telefonisk kontakt med hinanden.

Flemming Jensen omtalte sikkerheden i, at der ligger færrest mulige personlige oplysninger ude på hjemmesiden. 

Niels Leer så vigtigheden i at have en bestemt kontaktperson.

Mia Olsson kunne godt ønske sig en telefonliste med opdeling i grupper.

Ronny Iversen svarede, at det netop er systemet i Projekt Nabohjælp. Han sagde endvidere, at bestyrelsen har fokus på indbruddene og vil arbejde meget med sikkerheden i området.

Alice Kruse oplyste, at bestyrelsen har ejernes mailadresser, men ikke deres telefonnumre.

Lis Smedegaard Andersen så gerne en bedre organisering af hjælpen.

Jan Peter Rasmussen påpegede, at man bør have personlig tilladelse til at betræde en andens grund.

Mia Olsson oplyste, at hun på forholdsvis kort tid havde haft tre indbrud.

Sven Erik Jensen pegede på, at ukendte tilbudsgivere til havearbejde kan være et problem. 

Søren Teglskov nævnte, at man trods total åbenhed på grunden alligevel kan få indbrud.

Med en udtømt dagsorden kunne Lars Rasmussen ringe af for generalforsamlingen.

Ronny Iversen rettede derefter en tak til dirigenten for hans ledelse af forsamlingens gode ro og orden. 

Flemming Jensen

Referent

 

 

Referat af generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening

 på Fyrkroen søndag den 28. juni 2015, kl. 10.00 – 11.30

Formanden, Erik Storm Andersen, bød velkommen til årets generalforsamling, hvorefter man foretog et navneopråb, der viste, at 25 parceller var repræsenteret på Fyrkroen.

 Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 5, som følger:

 1.: Valg af dirigent:

 Erik Storm Andersen indstillede Leif Prüter som bestyrelsens forslag til dirigent. Leif Prüter blev valgt med akklamation.

 Dirigentens første handling var at efterprøve generalforsamlingens lovlighed. Leif Prüter konstaterede, at generalforsamlingen var lov indvarslet

 2.: Formandens beretning:

 Erik Storm Andersen sagde følgende:

 Så er vi samlet til den årlige generalforsamling. Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til nye medlemmer, som jeg håber vil blive glade for at vær en del af Lyshøj Grundejerforening.

På sidste generalforsamling blev vort regnskab ændret til at gå fra 1. januar til 31. december. Begge datoer inklusive.

 Lad mig lige ridse op, hvad der er sket siden sidste generalforsamling:

 Som en forsøgsordning har vi haft snerydning på programmet. Det blev til 5 stk. – i alt for kr. 8.125,00 – omregnet pr. parcel kr. 131,04. Dette kan vi jo takke en mild vinter for. Der har været lidt problemer med hensyn til hvornår snerydningen skulle starte om morgenen, men det fik vi da heldigvis rettet til. Det er aftalt på sidste generalforsamling, at vi i år skal tage stilling til, om snerydningen skal gøres permanent. Og nu hvor vi er ved vejret, slap vi jo for de store storme, som plagede os i sidste regnskabsår.

 Vi holder fortsat vore veje vedlige og revneforsegler. Med hensyn til Egernvej er den sprunget over i år – stadigvæk fordi, vinteren har været så mild. Vi har fået gen-op-malet advarselstrekanterne. Jeg skal lige minde om, at rabatter og hegn skal vedligeholdes. Ved sidste inspektion – maj måned – er der fortsat mangler.

 Vort drænsystem fungerer fortsat upåklageligt, men vi holder fortsat et vågent øje med, om vi kan aflede overskydende vand. Dette bliver nu godt hjulpet på vej efter, at vi har fået etableret 3 nye afløbsbrønde. En på hjørnet Sikavej/Lyshøjvej. En på hjørnet Egernvej/Lyshøjvej, og endelig en på hjørnet Rensdyrvej/Lyshøjvej. En pæn udskrivning, som det fremgår af regnskabet for drænfonden.

 I forbindelse med renoveringen af ejendommen Rensdyrvej 8 blev der konstateret asbest i de nedtagne tagplader. Kommunens miljøafdeling blev kontaktet. Alt er nu på plads, idet kommunen efterfølgende har godkendt oprydningen.

 Vi har en løbende sag vedrørende det opførte anneks på Egernvej 13. Bestyrelsen mener, at annekset er i strid med foreningens vedtægter (paragraf 7) hvoraf det fremgår, at der kun må forefindes et køkken/køkkentilslutning pr. parcel. Vi havde en lignende sag på Rensdyrvej 17. Bestyrelsen har derfor fremført påkrav om nedlæggelse af installationen i annekset med frist 1. august 2015.

 Hermed slut på formandens beretning.

 Erik Storm tilføjede beretningen med en omtale af en fremlagt liste over parceller, der viser mangler i forhold til græskanter og buskads ud over rabatten.

 Bemærkninger:

 Hanne Rossen ønskede at vide, hvad der skete, hvis ikke det omtalte køkkenafløb ikke blev fjernet. Hertil replicerede Erik Storm, at der ikke forelå en fuldendt handleplan.

 Birger Kruse kommenterede situationen på vejene. Asfalteringen på Egernvej er skubbet lidt ud i fremtiden grundet den milde vinter. Der foreligger dog et konkret tilbud på asfalteringen. Han gjorde endvidere opmærksom på nødvendigheden af at holde vejkanterne i orden, da det er græsset, som æder asfalten. Birger Kruse nævnte endelig fartskiltet ved indkørslen til området, der trænger til en renovering. Der bliver sat et nyt skilt op, der anbefaler 30 km/t.

 Lars Laursen roste drænene, der fungerer superfint.

 Formandens beretning blev vedtaget med akklamation!

 3.: Fremlæggelse af det reviderede regnskab:

 Kassereren, Niels Leer, gennemgik de enkelte poster på det reviderede og udsendte regnskab. Foreningen har en aktiepost stående i Nordea. Foreningens formue udgør ca. 62.000 kr. der svarer til ca. 1.000 kr. pr. parcel. Hertil kommer vejfondens formue på ca. 189.000 kr.  Niels Leer omtalte den store besparelse på udgifterne, der ligger i, at et frivilligt arbejdshold selv revneforsegler vejene. Hvad drænene angår, så er udgifterne hertil noget dyrere. Drænrørene er eksempelvis nogle steder svære at finde frem til, og det koster.

 Niels Leer gjorde endvidere opmærksom på, at regnskabet på grund af omlægningen kun dækker ¾ år.

 Bemærkninger:Jan Peter Rasmussen omtalte regnskaberne på hjemmesiden. Blot ved at klikke på ”udskriv” får man det ønskede regnskab på print.

 Regnskabet blev godkendt med akklamation!

 4.: Indkomne forslag:

 4.a: Forslag fra bestyrelsen om snerydning i området:

 Forslaget var udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det indebærer en forhøjelse til Vejfonden med 150 kr.

 Vibeke Røhr Lauritzen spurgte til udgiften til snerydning, hvis der bliver tale om en hård vinter.  

 Birger Kruse medgav, at der med forslaget på de 150 kr. er tale om et gennemsnitligt år.

 Alice Kruse bemærkede, at man i naboforeningen giver 300 kr. om året.

 Niels Leer konkluderede, at det er Vejfonden, der betaler udgifterne til snerydning i håbet om, at udgiften udjævner sig efterhånden.

 Forslaget om snerydning blev vedtaget med akklamation!

 5: Forelæggelse af budget for den kommende år og fastsættelse af kontingent:

 Niels Leer gjorde opmærksom på, at det forelagte budget vedrørte år 2015 og kontingentet, som skulle vedtages, vedrørte 2016. De enkelte poster på budgettet blev derefter gennemgået.  Bestyrelsen foreslår, at kontin­gentet forbliver uændret, men dog således at det netop vedtagne forslag om snerydning forhøjer bidraget til vejfonden med 150 kr. pr. parcel. Den samlede udgift pr. parcel udgør herefter 1.150 kr., der fordeler sig med 200 kr. til Foreningen, 400 kr. til Drænfonden og 550 kr. til Vejfonden.

 Niels Leer gjorde opmærksom på, at beboerne af Nakkehoved Strandvej 38 var frivillige medlemmer af Vejfonden, hvis regnskab udviser en større indtægt til sammenligning med Drænfonden.

 Budgettet blev vedtaget med akklamation!

 6: Valg af formand:

 Bestyrelsen foreslog Ronny Iversen, Lyshøjvej 12. Ronny Iversen gav en kort præsentation af sig selv, og han blev herefter valgt med akklamation! 

 7: Valg af bestyrelse:

 Birger Kruse og Flemming Jensen blev genvalgt med akklamation! 

 8: Valg af bestyrelsessuppleanter:

 Morten Nielsen, Sven-Erik Jensen og Vibeke Røhr Lauritzen kandiderede til de to pladser som suppleanter. Der blev tale om genvalg til Sven-Erik Jensen (20 stemmer) og Morten Nielsen (19 stemmer), idet Vibeke Røhr Lauritzen fik 11. stemmer.

 9: Valg af revisorer og revisorsuppleant:

 Med akklamation blev der tale om genvalg af Leo Clausen og Jan Peter Rasmussen som revisorer og Leif Prüter som revisorsuppleant.

 10: Eventuelt:

 Leif Prüter omtalte problemet med brug af havemaskiner uden for de fastsatte tider. Erik Storm bad hver enkelt om selv at gå ind og påtale problemet. I tilfælde af at det er firmaer, der slår græsset, er det ejerens ansvar, at bestemmelserne overholdes. Der vil komme en påmindelse om tiderne for motor­støjende redskaber på hjemmesiden.

 Leif Prüter opfordrede til, at man sikrer sig naboernes telefonnummer, så man kan yde nabohjælp ved at gøre hinanden opmærksom på uregelmæssigheder og tyverier.

 Bent Eriksen foreslog, at man tilmelder sig generalforsamlingen, så der ved starten er tilstrækkeligt med pladser.

 Mia Olsson gjorde opmærksom på vand på sin grund Rensdyrvej 17 efter regnskyl. Erik Storm sagde hertil, at der ikke er dræn ud til golfbanen. Dette problem vil bestyrelsen tage op.

 På et spørgsmål om en løsning på de noget kaotiske grunde parcel nr. 57 og 58, svarede Niels Leer, at Bjarne Rasmussen vil rydde buske og græsrabatter i løbet af september måned.

 Flemming Jensen rettede på bestyrelsen og forsamlingens vegne en stor tak til Erik Storm Andersen for hans store arbejde for grundejerforeningen som bestyrelsesmedlem siden 2001 og som formand siden 2006. En vingave til Erik Storm blev ledsaget af klapsalver fra forsamlingen.

Efter endt dagsorden kunne Leif Prüter ringe af for generalforsamlingen. Niels Leer rettede en stor tak til Leif Prüter for hans gode ledelse af generalforsamlingen. 

 Flemming Jensen

Referent

ARKIV

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

i Lyshøj Grundejerforening

på Fyrkroen søndag den 29. juni 2014, kl. 10.00 – 11.00

Formanden, Erik Storm Andersen, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog sig selv som dirigent og Flemming Jensen som referent, hvilket fik forsamlingens tilslutning. Formanden konstaterede den ekstraordinære generalforsamlings lovlige ind­vars­ling. Herefter gik man over til navneopråb, der viste, at 17 parceller ud af 62 var mødt frem. Her ud over deltog uden stemmeret Finn Skov som medlem af Vejfonden. Til den ekstraordinære generalforsamling forelå der 4 stk. bekræftende fuldmagter til ændringerne i vedtægterne.

 

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 6, som følger:

1.: Ændringer af foreningens vedtægter:

1.a: ændring af foreningens vedtægter:

Ændringerne blev vedtaget med 17 stemmer for, ingen imod og 4 blanke stemmer.

1b: ændring af foreningens vedtægter for vejfond:

Ændringerne blev vedtaget med 17 stemmer for, ingen imod og 4 blanke stemmer.

 

1.c: ændring af foreningens vedtægter for drænfond:

Ændringerne blev vedtaget med 18 stemmer for, ingen imod og 3 blanke stemmer.

 

1.d: ændring af foreningens ordensreglement:

Ændringerne blev vedtaget med 18 stemmer for, ingen imod og 3 blanke stemmer.

 

2.: Eventuelt:

Kassereren, Niels Leer, gjorde opmærksom på ændringen af foreningens regnskabsår, der fremover er omlagt til at følge kalenderåret. Dette medfører, at kontingentet for det resterende ¾ år, der forfalder til betaling den 15. august 2014 udgør 750 kr. Fra 2015 vil kontingentet fortsat være 1.000 kr.  Dette vil fremgå af foreningens hjemmeside.

Flemming Jensen

Referent 

 

 

Referat af generalforsamlingen i Lyshøj Grundejerforening 2014

 

på Fyrkroen søndag den 1. juni 2014, kl. 09.00 – 11.10

 

Formanden, Erik Storm Andersen, bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter gik man over til navneopråb, hvoraf fremgik, at 21 parceller ud af 62[1] var mødt frem.

 

Dagsorden for generalforsamlingen var i henhold til vedtægternes § 6, som følger:

 

1.: Valg af dirigent:

 

Erik Storm Andersen indstillede Hanne Rossen som bestyrelsens forslag til dirigent. Hanne Rossen blev valgt med akklamation.

 

Hanne Rossens første handling som dirigent var at konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling.

 

2.: Formandens beretning:

Erik Storm Andersen sagde følgende:

Så blev det tid til den årlige generalforsamling.

Vi har haft en mild vinter – dog med lidt sne, men ellers ingen vinterlige problemer. Til gengæld et par kraftige storme, hvor især ”Bodil” gjorde sig bemærket. Specielt på Rensdyrvej var det helt galt med 2 store træer væltet ud på kørebanen. Heldigvis var et par raske folk klar med motorsav og gå på mod, så vejen blev gjort farbar igen. Stor ros til dem for deres indsats. Dokumentationen kan ses på vores hjemmeside, som nu er klar.

 

Hjemmesidens adresse er: www.lyshojgrund.dk. Stor ros til Jan Peter Rasmussen, som på sidste generalforsamling havde påtaget sig det store arbejde.

 

Vi har ikke haft problemer med vores dræn, som heldigvis har fungeret uden problemer. Drænudvalget har dog, da der fortsat i forbindelse med kraftig regnskyl står vand på vejbanen enkelte steder indhentet tilbud fra NORDKYSTEN A/S. Der arbejdes på at skaffe et eller to tilbud mere, så vi har noget at sammenligne med.

 

Problemet er ud for Lars Laursen Egernvej/Lyshøjvej, i svinget Lyshøjvej/Egernvej samt Sikavej 64, hvor vandet kommer ned ad Lyshøjvej og oversvømmer grunden. Her er blandt andet et problem med at finde indtegnet drænrørs-føring. Der er pt. bygget mindre diger til afhjælpning af problemet.

 

I forbindelse med byggeriet på Egernvej nr. 7 har vi haft en sag angående udledning af spildevand fra toiletvogn direkte ned i drænbrønden. Dette forhold er dog bragt i orden med bygherre.

 

Bestyrelsen har løbende kontakt til vores nabogrundejerforening, specielt for at kunne koordinere indsatsen m.h.t. den overordnede dræning af vort område.

 

Problemet med friholdelse af veje/asfalten for græs er fortsat et problem enkelte steder samt, at rabatten ikke gror til med buske og træer. Bestyrelsen opfordrer fortsat til, at de manglende parceller får sagen bragt i orden. Det vil også gøre det lettere med overskydende regnvand på vejbanen samt, at græsset ikke gror op igennem asfalten.

 

Vi har ind imellem problemer med tung trafik på vore veje. Vi er meget opmærksomme på dette, da det medfører skader på belægningen. Fremadrettet vil det være en god ide, at man kontakter bestyrelsen ved større transporter, så der evt. kan udlægges jernplader.

 

I efteråret havde vi vore egne folk ude for at efterse revner i asfalten. Diverse skader blev udbedret. Før et større asfaltarbejde startes skal græsrabatterne være i orden, så I kan roligt gå i gang med at få renset op. I modsat fald vil bestyrelsen for grundejerens regning foranledige at oprensningen udføres.

 

Med hensyn til kommende reparationer er bestyrelsen i gang med at indhente tilbud.

 

Endelig fik vi stjålet et vejskilt ved hjørnet af Egernvej/Rensdyrvej. Nyt er indkøbt og opsat.

 

På sidste års generalforsamling måtte bestyrelsen trække et forslag tilbage angående ændringer af love/vedtægter. I den anledning blev der nedsat et udvalg, som i løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 har afsluttet arbejdet, så vi her på generalforsamlingen nu kan fremlægge det færdige resultat til godkendelse.

 

Hermed slut på formandens beretning.

 

Bemærkninger:

 

Fra salen blev der knyttet enkelte bemærkninger til formandens beretning. De angik især spørgsmålet om den tunge trafik. Formanden præciserede, at problemet ikke angik almindelig vareudbringning, der ofte sker med store lastbiler. Problemet angår navnlig den helt tunge trafik med beton, der kan afhjælpes ved at lægge store jernplader ud, så vejene ikke køres i stykker.

 

Med denne præcisering kunne forsamlingen godkende formandens beretning.

 

3.: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:

 Kassereren, Niels Leer, gennemgik det reviderede og udsendte regnskab. Ligeledes blev den praktiske opsplitning af Drænfonden og Vejfonden forelagt forsamlingen. Man bedes være opmærksom på, at Nordea varetager hele foreningens konto. Vejfondens midler har hidtil været anbragt i Sparbank, men nu er også de overgået til Nordea. Den opmærksomme læser af regnskaberne kan konstatere en slags gæld, hvad angår de interne mellemregninger. Der er imidlertid tale om en både praktisk og overskuelig opdeling af foreningens midler.

Bemærkninger:

Fra salen blev der spurgt til foreningens samlede formue, og kassereren oplyste, at den fordelt på forskellige konti udgør 315.000 kr. Disse penge råder bestyrelsen over, naturligvis med ansvar over for generalforsamlingen og under dennes forhåndsgodkendelse af store arbejder, se hertil det følgende punkt.

Med de tilføjede bemærkninger blev regnskabet godkendt med akklamation.

 

4.: Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år:

 

Niels Leer gennemgik det udsendte budget, der naturligvis afhænger af en godkendelse af de i det følgende nævnte påtænkte store arbejder.

 

Som formand for Drænudvalget fortalte Erik Storm om problemerne med meget vand på vores veje. Således er vejkassen truet på Egernvej ved Lars Laursen, fordi vejens hældning er forkert. Det samme gør sig også gældende på Rensdyrvej/Lyshøjvej, ligesom det også bliver nødvendigt at gøre noget ved Sikavej ved Niels Leer. Ved sidstnævnte problem er det uklart, om der skal etableres en tilslutning til en drænbrønd.

 

Alle tre projekterede arbejder, der forventelig varetages af NORDKYSTEN A/S, vil samlet beløbe sig til en udgift på ca. 62.000 kr. fordelt med ca. 25.000 kr. til hvert af de to første projekter og med restbeløbet til det tredje.

 

Kassereren foreslog, at kontingentet for 2014 blev på 750 kr., da foreningen omlægger sit regnskabsår til at følge kalenderåret. Kontingentet for 2015 vil således med et fuldt regnskabsår fortsat være 1.000 kr.

 

Med omlægningen af regnskabsåret og anlægsarbejderne in mente godkendte forsamlingen budgettet.

 

10.: Forelæggelse af foreningens hjemmeside:

 

Inden generalforsamlingen gik i gang havde dirigenten sikret sig, at der af praktiske grunde kunne ske en rokering af dette punkt til at komme før de indkomne forslag.

 

Jan Peter Rasmussen forelagde hjemmesiden, som den nu findes på hjemstedsadressen www.lyshojgrund.dk. Han gennemgik ikke hjemmesidens opdeling af punkter, som bedst tegner sig for den enkelte ved selvsyn. Han opfordrede derfor medlemmer til at gå ind på hjemmesiden og melde tilbage til ham.

 

På et spørgsmål fra salen om oplysning af grundejernes mailadresser på hjemmesiden tilsluttede forsamlingen sig bestyrelsens praksis med ikke at ville offentliggøre dem. Bestyrelsen ligger inde med mailadresserne, der alene bruges til kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmerne.

 

Ønsker den enkelte grundejer imidlertid selv at oplyse sin mailadresse på hjemmesiden kan dette ske ved at henvende sig til Jan Peter Rasmussen.  

 

5.: Indkomne forslag:

5.e: Snerydning:

 

Alice og Birger Kruse fremsatte et forslag om at etablere en ordning med snerydning efter behov. Dette kunne være, når sneen giver alvorlige problemer med færdsel på vejene. Der var ikke sat økonomi på forslaget, men Birger Kruse vil indhente et tilbud, der gælder for den kommende vinter. Kassereren bemærkede, at forslaget medførte en økonomisk konsekvens for det netop vedtagne budget. Man enedes om, at foreningen betaler for den første vinter, hvorefter spørgsmålet om en permanet ordning tages op på næste generalforsamling. Forslaget vil sikre gode kår for postudbring og renovationskørsel.

 

Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer for, 5 imod og 2 blanke stemmer.

 

Fra flere sider blev det kritiseret, at forslaget ikke var udsendt sammen med indkaldelsen. Forslaget var imidlertid fremsendt rettidigt, men så sent at det ikke kunne komme på dagsordenen. En vedta­gelse af de nye vedtægter sikrer fremover, at man vil få udleveret en ny dagsorden ved mødets start

 

5.: Ændring af foreningens vedtægter:

 

Indledende bemærkninger:[2]

 

Niels Leer, der har været bestyrelsens medlem af vedtægtsudvalget, fortalte om udvalgets omfangsrige arbejde med at revidere de gamle vedtægter. Ikke mindst har Poul Gadegaard været den person, der har holdt sammen på de mange   synspunkter, der har været lagt frem af udvalgets medlemmer. Resultatet af udvalgets arbejde, som bestyrelsen fremsætter til vedtagelse, rummer derfor kompromisser, hvilket kan afspejle sig i de afgivne stemmer.

 

Poul Gadegaard vil efterfølgende redigere vedtægtsforslagene, så de fremtræder uden synoptisk sammenligning med de gamle vedtægter, det vil sige som de enkelte vedtægter, der fremover gælder for grundejerforeningen.

 

De fire vedtægtsforslag blev med enkelte opklarende spørgsmål og oplysende bemærkninger vedtaget som følger:

 

5.a: ændring af foreningens vedtægter:

 

Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, ingen imod, og 2 blanke stemmer.

 

5.b: ændring af foreningens vedtægter for vejfond:

 

Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, ingen imod, og 2 blanke stemmer.

 

5.c: ændring af foreningens vedtægter for drænfond:

 

Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for, ingen imod, og 2 blanke stemmer.

 

5.d: ændring af foreningens vedtægter for ordensreglement:

 

Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, det vil sige enstemmigt.

 

6.: Asfaltering af Egernvej:

 

Som formand for vejudvalget redegjorde Birger Kruse for situationen omkring områdets veje. Der skal atter foretages revneforseglinger adskillige steder som forebyggelse af ødelæggelse af vejkasserne. Et anslået beløb til udgiften heraf vil ligge på 3 – 4.000 kr. 

 

Det var nødvendigt at asfaltere to mindre vejstrækninger – en på Lyshøjvej og en på Sikavej. Dette blev forelagt på sidste års generalforsamling. Omkostningerne herved beløb sig til ca. 30.000 kr.

 

Slidlaget på Egernvej er meget tyndt, hvorfor en ny asfaltering er påkrævet. Vejen kan formodentlig kun holde lidt endnu. Her taler vi om ca. 200 m vej. Det undersøges også, om det i den forbindelse bliver nødvendigt at oprette flere drænbrønde.

 

Birger Kruse har indhentet tre tilbud, der svinger mellem 171.000 kr. og 200.000 kr. Der er tale om 1.300 m2 vej á 170 kr. samt opretning af vejene.

 

Det er godt at vide, sagde Kruse, at vi har baglandet i orden med økonomi til de store udgifter, men den enkelte grundejer kan gøre meget ved at rense op i vejkanterne og fjerne rødder, der rækker ind i asfalten.

 

Forsamlingen tog redegørelse til efterretning.

 

7.: Valg til bestyrelsen:

 

Niels Leer og John Thomsen var på valg. Begge var villige til genvalg, hvilket de blev med akklamation. Niels Leer gjorde dog forsamlingen opmærksom på, at den kommende periode var hans sidste som kasserer.

 

8.: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

 

Svend-Erik Jensen blev genvalgt og Morten Nielsen blev nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

9.: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

 

Der blev tale om genvalg til posterne, hvilket vil sige, at Leo Clausen og Jan Peter Rasmussen fortsat er foreningens revisorer og Leif Prüter er revisorsuppleant.

 

11.: Eventuelt:

 

Under dette punkt rettede Maria Kristensen med en gave en tak til de mænd, der havde hjulpet hende med træfældningen efter den store storm.

 

Hermed var dagsordenen udtømt, og Hanne Rossen takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Erik Storm Andersen rettede ligeledes en tak til Hanne Rossen, fordi hun havde påtaget sig hvervet som dirigent.

 

 

Flemming Jensen

 

Referent

 

 

Bemærkning til referatet:

 

Ifølge de gamle vedtægter § 6 kræver en vedtægtsændring, at ”mindst halvdelen af medlemmerne er mødt frem, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Bliver et forslag om ændring af lovene ikke vedtaget, fordi der er for få medlemmer tilstede, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny generalforsamling med ændringerne på dagsordenen, ændringen kan da vedtages ved simpelt stemmeflertal uanset det fremmødte antal medlemmer”.

 

Ud af grundejerforeningens 62 medlemmer var kun 21 repræsenteret, det vil sige ca. 1/3. Der manglede således 10 medlemmer for at lovliggøre vedtægtsændringerne underforstået et flertal af de fremmødte på 2/3.

 

Af de 21 tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen var der en massiv tilslutning til de ændrede vedtægter, men da mindstekravet om deltagerantal ikke er indfriet, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringerne som eneste punkt på dagsordenen.

 

Som konsekvens af ovenstående indkalder bestyrelsen derfor til ekstraordinær generalforsamling søndag den 29. juni 2014 kl. 10.00 på Fyrkroen.

 

FJ.

 

[1] Se den tilføjede bemærkning til referatet.

[2] Se den tilføjede bemærkning til referatet.

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Lyshøj Grundejerforening d. 30.-6.-2013

Formand Erik Storm bød velkommen, og derefter blev der foretaget navneopråb. I alt var 27 parceller repræsenteret.

Da der ikke kunne findes en dirigent, påtog Erik Storm sig også denne opgave. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet i henhold til vedtægterne.

Herefter aflagde formanden beretning. Til denne kom der nogle kommentarer:

Forslag om at der blev rettet direkte kontakt til de grundejere, der ikke hold rabatten.

En kommentar til at rabatterne burde være med græs i stedet for fliser og anden belægning

En kommentar til at det er bedre med en belægning end græs og smat ud på vejene.

En kommentar om at asfaltfirmaer kræver græs væk fra vej, når vejene engang skal laves.

Formandens beretning blev godkendt.

Kasserer Niels Leer gennemgik regnskaber for forening, vej- og drænfond.

Der var en del kommentarer til regnskabet herunder de løbende udgifter til at drive vejene og drænene. Udgifter der efter en tidligere beslutning blev trukket på de respektive konti.

Alle tre regnskaber blev godkendt.

Næste punkt var indkomne forslag. Bestyrelsen havde udsendt ændringsforslag til ordensregler, samt til vedtægter for forening, vejfond og drænfond.

Det var et punkt, der medførte rigtig mange kommentarer. Og det var vanskeligt at holde fokus på debatten. Og ligeledes var det vanskeligt at finde en fornuftig struktur på gennemgangen. Så efter en meget lang debat og sidenhen en kort pause blev bestyrelsen enige om at trække deres forslag tilbage. Det blev ligeledes besluttet at nedsætte et bredt ad hoc udvalg, der igen skulle gennemgå samtlige vedtægter. Dette nye forslag bliver så rundsendt til grundejerne, så de har mulighed for at komme med skriftlige kommentarer. Efter en eventuel ny tilretning kan de reviderede vedtægter så fremlægges på næste års generalforsamling.

Der blev lagt en liste frem, hvor interesserede kunne melde sig til dette arbejde.

Efter dette forelagde Niels Leer budget og fastlæggelse af kontingent for næste år.

Kontingentet bliver det samme 1000kr. – nemlig 200 kr. til foreningen, 400 kr. til vejfond og 400 kr. til drænfond.

Næste punkt var valg til bestyrelsen. Leif Prüter ønskede ikke genvalg. Erik Storm og Birger Kruse blev genvalgt. Flemming Jensen, der har været suppleant, blev nyvalgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter: Svend Erik Jensen blev genvalgt, og Palle Rasmussen blev valgt som ny suppleant.

Valg af revisorer: Flemming Rossen ønskede ikke at fortsætte som revisor. Leo Clausen fortsætter, og Jan P Rasmussen blev nyvalgt.

Leif Prüter blev valgt som revisorsuppleant.

 

Så nåede vi til eventuelt:

Herunder var der debat om, hvorvidt man var forpligtet til at rydde sne i sommerhusområdet. Det er man, og Michael Petersen tilbød at komme med et tilbud på snerydning til næste års generalforsamling. Der blev foretaget en vejledende afstemning om, hvorvidt de fremmødte ønskede snerydning. Afstemningen viste 13 imod og 12 for.

Svend Erik Jensen bad formanden påtale, at der er larm til sent om aftenen fra byggeri på Egernvej.

Ligeledes bad Marie Wendt formanden påtale, at ejerens buske og træer ved rabatten hænger helt ud på vejen.

Leo Clausen er ked af nabos høje træer. Han blev opfordret til at komme med en skriftlig klage til formanden, som så kan lave et hegnssyn.

Roar er stadig generet af golfbolde, og derfor foreslog hans naboer Lisbeth og Jan, at foreningen kunne sætte en pæl og noget net op for at afhjælpe dette. Jan ville gerne hjælpe med at sætte net op.

Erik Storm foreslog en skriftlig klage til ham, som han så ville gå videre til golfklubben med.

Mødet sluttede med en stor tak til Leif Prüter for hans arbejde for foreningen, og ligeledes skylder foreningen stor tak til Flemming Rossen for hans arbejde som revisor for foreningen.

Erik Storm takkede for det store fremmøde.

Ref: Alice Kruse

Kontingent på 1000 kr. bedes indbetalt senest 1. september 2013. Beløbet kan betales på vedlagte girokort, eller indbetales til foreningens konto: Reg. Nr.: 1551 kontonummer: 8172706